Månad: maj 2021

Shipping’s Carbon-Cutting Fuel Tanks So Far Remain Empty

Imagine going to a car dealership for a new vehicle that’s climate friendly and being told that it isn’t clear what clean fuels will be …

2023 when the body meets to review its strategy. Shipping services provider Clarkson Research Services Ltd. has estimated that it may cost Läs mer

[FAQ] How Covid-19 Has Affected Future Careers In Shipping?

Maritime careers have been hard hit by Covid-19, with many new recruits made redundant shortly after the pandemic started. In addition, an …

that short”.

Maritime future training

A fairly new innovation is maritime personnel receiving training via live streaming platforms. This Läs mer

One small step for MASS

The MSC regulatory working group on MASS released its report with recommendations that the best way forward to address MASS in the IMO … Läs mer

Reducing undeclared and misdeclared dangerous goods to improve maritime transport safety

Transport av farligt gods skapar stora nyttor för samhället men medför också en risk för miljö,
hälsa och säkerhet. Vissa olyckor och tillbud som inträffar under transport av farligt gods kan
hänföras till dålig praxis, såsom felaktig deklaration eller underlåtenhet att deklarera varorna. Denna
förstudie syftar till att undersöka problemet med transport av odeklarerad och felaktigt deklarerad
farligt gods på container-, RoRo- och RoPax-fartyg och att undersöka omständigheterna och
orsakerna som leder till felaktig deklaration.

Utförande parter: Göteborgs universitet, SSPA

Ny förstudie: Så kan olyckorna med farligt gods minskas

Tydligare regler, ökad digitalisering och förbättrad synkronisering mellan olika aktörer i transportkedjan kan minska antalet olyckor med farligt gods. Det är slutsatserna i en ny förstudie som gjorts inom branschprogrammet Hållbar sjöfart som Lighthouse driver.

– Godset går genom flera led och passerar flera olika aktörer. Då är det viktigt att informationen är precis och korrekt, sa Marta Gonzalez-Aregall, forskare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, när Lighthouse intervjuade henne om det pågående förstudiearbetet i februari. 

Hon sa vidare att en nyckel till att lösa problematiken är att minska pappershanteringen och övergå till ett öppet och transparent IT-system, där koder skannas, och som följer godset genom alla led i transportprocessen.

Nu är förstudien Reducing undeclared and misdeclared dangerous goods to improve maritime transport safety klar. Den bygger på både litteraturstudier och intervjuer med flera olika aktörer – bland andra APM terminals, Stena Line, Kustbevakningen, Hallands Hamnar, Trelleborgs Hamn och Karlshamns Hamn

Förstudien som pdf

Läs artikel från februari

Se webinariet Sjöfarten i EU:s utsläppshandelssystem

För att bidra till ett klimatneutralt EU 2050 vill EU-kommissionen att sjöfarten införlivas i systemet för handel med utsläppsrätter (EU ETS) – något som kan ske redan nästa år. Vad får det för påverkan på sjöfarten, speciellt den svenska? Och vilka blir effekterna på utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar? Det beror på hur systemet utformas och på webinariet, som streamades den 26 maj, presenteras en första policy brief som tittar närmare på konsekvenserna av ett antal olika förslag.

Läs policy brief

Till svenska forskningsprojektet om EU ETS

Nytt verktyg sparar både miljö och pengar

Vilken båtbottenfärg ska jag använda på mitt fartyg? Vilken är mest miljö- och kostnadseffektiv för de vatten vi seglar på? HullMASTER har svaren på frågorna. Det nya verktyget som utvecklats inom Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart som Lighthouse driver är tänkt att fungera som beslutsstöd åt redare och myndigheter.

Inom sjöfarten är man väl medveten om vilken betydelse ett rent skrov har. Bara algpåväxt kan ge en ökad bränsleförbrukning på minst 10 procent. Det är förstås varken ekonomiskt- eller miljömässigt hållbart. Men hur gör man rent skroven på mest kostnads- och miljöeffektiva sätt? Idag målar de allra flesta med kemiskt verksamma antifoulingfärger. De bedöms ofta som de mest kostnadseffektiva, men kruxet med dem är att de läcker giftiga ämnen, framför allt koppar. De finns dock giftfria alternativ, till exempel silikonbaserade foul release-färger vilka skapar en ”glatt” yta som får påväxten att släppa vid höga farter. Nackdelen med sådana är bland annat att de är dyrare att applicera och kräver att man rengör skroven helt vid ommålning.

– Att de inte fått ett större genomslag tror jag också delvis har med tradition att göra. Det är enklast att göra som man alltid gjort, och när man tar in fartyg för underhåll så är fokus i regel inte på att måla om skrovet. Man vet inte hur skrovet ser ut och beslut måste ibland tas fort eftersom man bara ligger uppe några dagar. Det är till exempel i sådana fall vårt verktyg kan hjälpa till, säger Lena Granhag, forskare på Chalmers.

Hon talar om HullMASTER, ett verktyg som hon varit med och utvecklat tillsammans med kolleger från Chalmers, SSPA och Göteborgs universitet. Tanken är att det ska fungera som beslutstöd för både redare och miljöansvariga myndigheter för att nå optimala val av färgsystem samt typ och intervall av underhållsarbete. Här kan en win-win-situation skapas. Ett resultat man kommit fram till är att rederier som använder giftfria foul release-färger bespararbåde miljön och sina egna kostnader.

– Med hjälp av verktyget kan man räkna ut utsläppens effekter och de faktiska miljökostnaderna som olika typer av färger har. Det är förstås något som miljömyndigheter kan använda sig av när de fattar beslut kring regler, styrmedel och annat.

Genom att mata in parametrar som vilken typ av fartyg, storlek, bränsle, hastighet och vilken rutt man trafikerar mest så kan redare, genom verktyget, få råd om vilken typ av färg som är lämplig för deras fartyg och vad kostnaderna blir för den typ av underhåll och rengöring som dykare eller undervattensrobotar gör.

– HullMASTER innehåller också en graf som visar hur långt tid det tar innan en ommålning med en foul release-färg lönar sig ekonomiskt. Detta varierar men brukar brukar löna sig redan efter ett par år, säger Dinis Soares Reis de Oliveira, också forskare på Chalmers. 

De tester som hittills gjorts visar att Hullmasters prognoser har en 86 procentig tillförlitlighet. Resultaten har validerats med hjälp av inprogramerad data från flera RoRo-fartyg som trafikerat Östersjön och Nordsjön i sammanlagt 40 år. Verktyget är därför redo att användas på fartyg som framför allt trafikerar Östersjön.

– Salthalter påverkar ju till exempel läckaget av koppar från färgerna och vi behöver få in data från fartyg från andra geografiska områden för att kunna utöka till andra europeiska vatten. Det är nästa steg i vår forskning.

Den 27 maj presenterar Dinis Soares Reis de Oliveira HullMASTER på ett IMO-event (öppet för registrering) och i augusti gör han samma sak på Hull Performance & Insight Conference.

Rena skrov vinner i längden

Hallå där, Christina Palmén!

Hallå där Christina Palmén från Svensk Sjöfart, som deltagit i IMO:s 103:e sjösäkerhetskommittémöte.

.
På vilket sätt deltar Svensk sjöfart i den här kommittén?
– Vi ingår i den svenska delegationen, som samordnas av Transportstyrelsen, och Läs mer

Passagerartrafiken mer än halverades under 2020

Medan godstrafiken knappt påverkades, minskade den svenska passagerartrafiken med 54 procent under pandemiåret 2020. Det visar ny statistik från Trafikanalys.

Passagerartrafiken drabbades hårt under 2020. Antal in- och utresta passagerare till och från svenska hamnar, exklusive besökande kryssningspassagerare, rasade från 30,5 miljoner 2019 till 14,0 miljoner passagerare.

– Liksom inom övriga transportsektorn ser vi inom sjöfarten att passagerartrafiken har drabbats hårt av reserestriktioner och stängda gränser under pandemin, säger Henrik Petterson, projektledare på Trafikanalys i ett pressmeddelande.

De flesta hamnarna och passagerarlinjerna påverkades, men i olika utsträckning. Stockholm tappade hela 77 procent av resandet och förlorade sin position som största passagerarhamn. Helsingborg som tappade 50 procent av resandet blev istället störst följt av Ystad. Trafiken till Gotland minskade inte lika drastiskt – 1,25 miljoner passagerare reste till och från Gotland, vilket är minskning med 32 procent jämfört med 2019.

När det gäller utrikes passagerartrafik drabbades främst resandet på linjerna till Finland som föll med 72 procent. Bättre gick det för resorna till och från Polen som föll med måttliga 22 procent. Polen blev därmed det tredje största landet för utrikesresor efter Finland och Danmark.

–  För godshanteringen i svenska hamnar ses ingen betydande påverkan på totalnivån för helåret 2020, även om det ser olika ut för olika typer av last, säger Henrik Petterson.

Summan av allt lastat och lossat gods i svenska hamnar, i havsgående sjötrafik, minskade med 1 procent mellan 2019 och 2020, till totalt 168 miljoner ton. Det är en mindre minskning än året innan.

Till Trafikanalys statistik

Skrubbervatten giftigt för djurplankton

Vatten som släpps ut från skrubbersystem påverkar djurplankton negativt redan vid mycket låg koncentration. En IVL-studie på området …

utförd av IVL Svenska Miljöinstitutet och Norska Polarinstitutet.
Sjöfartstidningen har tidigare rapporterat om denna forskning. I ett EU- Läs mer

Utbildning för en miljömässigt hållbar sjöfart

Syftet med projektet var att kartlägga befintliga sjöfartsrelaterade miljöutbildningar, identifiera ytterligare kompetensbehov hos rederier, myndigheter och andra aktörer, samt föreslå nya utbildningsinsatser. Deltagarna i projektet har utbytt erfarenheter av tidigare utbildningar och diskuterat hur forskningsresultat och innovationer kan föras in i nya kurser, komma till snabbare användning, och bidra till en miljömässigt hållbar utveckling av sjöfarten. 

Utförande parter: Chalmers, VTI, RISE, Linnéuniversitetet

Ny förstudie: Både teknisk kompetens och allmän miljökunskap behövs

Det räcker inte med teknisk kompetens kopplat till ny teknik och nya bränslen. En ”miljömedvetenhetskultur” behöver också skapas. En ny förstudie från branschprogrammet Hållbar sjöfart ger förslag på hur svenska sjöfartsutbildningar kan bidra till att göra sjöfarten miljömässigt hållbar.

Sjöfarten möter ständigt nya utmaningar, både i form av strängare regelverk och ny teknik som krävs för att klimat- och miljömål ska nås. Så hur kan svenska utbildningar bidra till sjöfartens utveckling? Frågan som från början ställdes av Kjell Larsson, forskare på Linnéuniversitetet, ligger till grund för förstudien Utbildning för en miljömässigt hållbar sjöfart som genomförts inom Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart som Lighthouse driver.

– Vi intervjuade representanter från myndigheter, rederier och andra aktörer för att identifiera hur de hämtar kunskap och vilka kompetensbehov som finns inom branschen. Vi gjorde också en omvärldsanalys kring vilka utbildningar som riktar sig mot den maritima sektorn och kopplar till miljö, säger Kent Salo, forskare på Chalmers, som lett arbetet med förstudien.

De som intervjuats talade genomgående om att det fanns ett stort behov att möta utmaningarna kring ny teknik.

– Det handlade om allt från nya avgasreningssystem till nya bränslen. Ska man satsa på ammoniak eller vätgas? På ledningsnivå vill man ha kunskap för att fatta rätt beslut. Sedan har vi det rent operativa. Vad innebär detta för besättningen ombord och för teknisk personal i land? Hur bunkrar man, vad finns det för säkerhetskrav? Och så vidare.

Oron för tekniken var väntad. Mer förvånande var att det fanns en tydlig efterfrågan på en allmän miljökunskap – alla i organisationen behöver ha förståelse för arbete med miljörelaterade utmaningar.

– En möjlighet som vi såg här är att arbeta med samma metoder och verktyg som används för säkerhetsfrågor för att skapa en miljömedvetenhetskultur. Det är något vi vill utforska vidare och en ansökan för det är på gång, säger Kent Salo.

Idag hämtas mycket kompetens genom interna och externa utbildningar, till exempel genom fortbildningar som universiteten tillhandahåller, men både rederier och myndigheter betonade också nätverkens betydelse.

– Många tyckte till exempel att Lighthouse seminarier var viktiga. Vi intervjuade ett flertal personer inom miljöledning. De är tvungna att hålla sig àjour kring utvecklingen av nya bränslen, elektrifiering och regelverk. För dem är seminarier där forskare och företag deltar väldigt viktiga.

Så hur kan dagens utbildningar förbättras på miljöområdet? Enligt förstudien behöver kurserna med miljöinnehåll på universitetens sjöbefälsprogram konstant uppdateras med nya regelverk och ny teknik. Studenterna måste också tränas i kritiskt tänkande och i att ha ett systemperspektiv på miljöfrågor. Ett par nya kurser föreslås också – en generell orienteringskurs om sjöfartsnäringen och dess miljöpåverkan och en som kopplar samman miljöinvesteringar, teknik och ekonomi.

– Ett dilemma som uppstått nu när utvecklingen går så fort är att sjöfartsutbildningarna är styrda av IMO:s STCW-konvention, vilket gör det svårt att få in nya kurser i utbildningarna. Vad kan tas bort och inte? Detta är något vi måste diskutera med branschen här. Att gå till IMO innebär en alltför långsam process, säger Kent Salo.  

När det gäller fortbildningskurser (som inte är poänggivande) är flexibiliteten större, vilket många i studien också tryckte på. Kurser skulle exempelvis kunna hållas ombord istället för att folk att anställda skickas till universiteten under sin ledighet. Nya kurser som branschen efterlyser och som föreslås i förstudien berör exempelvis Eco-driving, teknik kring rening, bränslen och allmän miljökunskap.

Läs rapporten här

LNG har också en framtid

Det pratas mycket om väte och ammoniak som framtidens fartygsbränslen. Men räkna inte bort LNG, menade talarna på ett webinar som DNV GL arrangerade i förra veckan. Nästan 20 procent av alla nya fartyg som beställts hittills under 2021 ska gå på naturgas.

Idag går mindre än en procent av världens fartyg på alternativa bränslen, men de kommer bli fler. Förra året utgjorde de 22 procent av alla beställningar på nybyggnationer. Så vad är det som beställs? Ser man till hypen och vad alla pratar om är det lätt att tro att de handlar fartyg som ska köras på väte eller möjligtvis ammoniak. Men så är inte fallet. Inte alls faktiskt. Merparten av fartygen som byggs för alternativa bränslen ska gå på LNG.

– Under de närmaste 2-3 åren kommer antalet LNG-fartyg att dubbleras samtidigt så åtgången på LNG kommer att tre- eller fyrdubblas. Anledningen är att fartygen som byggs blir allt större, sa Christos Chryssakis, affärsutvecklare på DNV GL, på ett webinar om LNG som organisationen höll i förra veckan.

Att kurvan pekar uppåt för LNG beror mycket på en förbättrad kostnadseffektivitet – ett förhållandevis lågt bränslepris gör att en investering i ett LNG-fartyg går plus redan efter 5-7 år. De klimat- och miljömässiga fördelarna med LNG spelar förstås också in. Förbränning av naturgas ger upp mot 25 procents lägre koldioxidutsläpp än konventionella fartygsbränslen. LNG släpper ger också mindre utsläpp av luftföroreningar såsom svavel och kväveoxider.

– Det är svårt att förutspå vilket bränsle som kommer att bli den dominerande lösningen efter 2030. Därför är det viktigt att vi börjar använda de bästa alternativen som finns nu och som vi kan dra nytta av. Och det vi har är LNG och LPG.

Nackdelen med LNG är att speciellt äldre motorer läcker metan vid drift. Metan är en betydligt mer potent växthusgas än koldioxid som under en 20-årsperiod fångar 86 gånger mer värme i atmosfären. Det innebär att det LNG tjänar in i mindre koldioxidutsläpp snabbt äts upp av motorernas s.k. metanslip.  Motorerna blir dock bättre, förklarade Christos Chryssakis. Katalysatorer håller på att utvecklas som hindrar utsläppen av metan. 

– Fördelen med LNG är att den kan ersättas med biogas, vilket i viss mån görs redan idag. Idag är tillgången på biogas begränsad men 2050 beräknas produktionen vara tillräcklig för att försörja en tredjedel av den fartygsflotta vi har idag.

Så hur stor del av världsflottan kommer att gå på LNG 2030? Minst 20 procent, kanske mer än 30, trodde Christos Chryssakis. En snabb poll visade att webinariets publik var inne på samma bana.  En tredjedel trodde på mer än 30 procent och merparten trodde på mer än 20 procent. Ska man tro dessa siffror så verkar alltså som om LNG har en betydande framtid inom sjöfarten.

Se webinariet LNG as ship fuel – where are we and what comes next?

  • 1
  • 2

NYHETSBREV

Missa inte vårt nyhetsbrev så att du kan hålla dig uppdaterad så fort det kommer något nytt.

OM LIGHTHOUSE

© LIGHTHOUSE.NU
Publisher: Åsa Burman
info@lighthouse.nu

Integritetspolicy / dataskyddspolicy

POSTADRESS

Chalmers tekniska högskola AB
Lighthouse
412 96 Göteborg, Sweden

BESÖKSADRESS

Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3A
Göteborg


Lighthouse är en neutral samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom den maritima sektorn.