Månad: augusti 2018

Möjlighet att kommentera på maritima strategins uppföljningsarbete

I arbetet med den maritima strategin har Havs- och vattenmyndigheten tagit fram förslag på indikatorer för att följa upp arbetet med den maritima strategin. Nu vill regeringskansliet ha in kommentarer på indikatorerna och uppföljningsarbetet.

I början av året redovisade Havs- och vattenmyndigheten sitt uppdrag att utveckla ett begränsat antal indikatorer och utföra den fördjupade uppföljningen av regeringens nationella maritima strategi. Arbetet har skett i samverkan med har i samverkan med Boverket, Energimyndigheten, Jordbruksverket, Tillväxtverket, Transportstyrelsen och SCB.

Förslaget består av en årlig uppföljning av totalt 26 årliga indikatorer som analyseras med en fördjupad uppföljning som sker vart tredje år. Den fördjupade uppföljningen syftar till att ge en fördjupad bild och analys av strategin, dess genomförande och resultat.

Innan sista september finns det möjlighet att lämna kommentarer på förslaget till uppföljning. Synpunkterna lämnas till: n.maritimstrategi(snabel-a)regeringskansliet.se.

De 26 indikatorerna är:

 • Miljöpåverkan i haven
 • Tillgång till arbetsplatser i kustområden
 • Besöksattraktivitet
 • Attraktiva boendemiljöer
 • Uppkopplade kustområden
 • Smarta kustområden
 • Konkurrenskraftiga näringar
 • Övergödning
 • Miljögifter i svenskfångad fisk
 • Hållbart nyttjade fiskbestånd
 • Olyckor och tillbud i svenska vatten
 • Innovation för maritima näringar
 • Översiktsplanering kust, hav och skärgård
 • Rättvisa trafikslagsregelverk
 • Resurser för internationellt samarbete kring innovationer och maritima miljöer
 • Näringarnas konkurrenskraft (5 olika indikatorer)
 • Havsbaserad energiproduktion
 • Sveriges fartygsflotta
 • Övernattning/besök i kustområdena
 • Säsongsförlängning
 • Fångster av fisk och skaldjur
 • Produktion från vattenbruk

Läs hela redovisningen från HaV här:
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag–kontakt/publikationer/publikati…

Kan få pris för #Lättaankar |

Hon tröttnade på tystnaden kring sexuella trakasserier inom sjöfarten och startade uppropet #Lättaankar. Nu nomineras skeppskocken Frida… Läs mer

Myndigheter får i uppdrag att jobba med godstransportstrategin

Efter att den nationella godstransportstrategin presenterades i början av sommaren uppdrar regeringen nu olika myndigheter att sätta igång arbetet med strategin. Trafikverket får bland annat i uppdrag att verka för bättre förutsättningar för godstransporter på järnväg och med fartyg samt att inrätta en nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart.

I sina instruktioner skriver regeringen att Trafikverket bland annat ska inventera vilka åtgärder som Trafikverket kan vidta som skapar förutsättningar för fler godstransporter på järnväg och med fartyg och därigenom leder till en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart.

Trafikverket ska också redovisa förutsättningar för att utveckla de olika system som Trafikverket förvaltar som beskriver olika delar av transportsystemet så att de bättre beskriver infrastruktur för omlastning, som godsterminaler av olika slag, hamnar och flygplatser med godshantering i syfte att underlätta för överflyttning till järnväg och sjöfart.

Nationell samordnare i sex år
När det gäller en nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart så är det ett tidsbegränsat uppdrag som löper över sex år. Samordnaren ska:

 • Främja en väl fungerande och effektiv inrikes sjöfart och närsjöfart och förbättra förutsättningarna för överflyttning av godstransporter från väg.
 • Initiera och främja samverkan mellan berörda aktörer, inklusive europeiska aktörer, och tillhandahålla ett forum för dialog och samarbete, såväl mellan aktörerna och regeringen som mellan aktörerna.
 • I dialog med berörda aktörer, utarbeta och bidra till att verkställa en handlingsplan som främjar inrikes sjöfart och närsjöfart, som också främjar energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och föroreningar till såväl luft som vatten.
 • Ha en kunskapsspridande funktion och föra dialog med transportköpare, speditörer, hamnar, kommuner, rederier, transportföretag och andra relevanta aktörer om möjligheterna att på olika sätt stimulera en överflyttning av godstransporter från land- till sjötransporter och därmed bidra till minskade utsläpp av luftföroreningar.
 • Göra berörda aktörers arbete för att främja inrikes sjöfart och närsjöfart synligt, utmanande och inspirerande för andra och stimulera fler aktörer till att bidra till arbetet. I detta ingår att översiktligt sammanställa och beskriva aktörernas arbete och utifrån det identifiera goda exempel.
 • Analysera hur torrhamnar och omlastningskajer för sjöfart på inre vattenvägar, inklusive kajer i stadsmiljö, kan utvecklas för att bidra till ökad sjöfart, ökad hamnkapacitet och produktivitet, minskad trängsel, minskad klimat- och miljöpåverkan och regional utveckling, samt vilka aktörer som har ansvar för eventuella åtgärder som föreslås. Analysen ska även omfatta kopplingen till infrastrukturinvesteringar. Eventuella åtgärder får inte vara förlag på nya större investeringar.

Myndigheten Trafikanalys får i uppdrag att att löpande följa upp och utvärdera arbetet med att genomföra den nationella godstransportstrategin.

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/08/uppdrag-att-verka-for-battre-forutsattningar-for-godstransporter-pa-jarnvag-o

Lighthouse stöttar storsatsning på fossilfria godstransporter

I en ny storsatsning på fossilfria godstransporter satsar Trafikverket 290 miljoner SEK på forskningsprogrammet Triple F (Fossil Free Freight). I Triple F:s konsortium finns Lighthouse som kommer bidra med kompetens kring sjöfartsfrågor.

Sverige siktar på att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer genom att 2045 få bort alla utsläpp av växthusgaser. Ett viktigt delmål är att utsläppen ska reduceras med 70 procent till år 2030. Det är bakgrunden till forsknings- och innovationsprogrammet Triple F (Fossil Free Freight), som fokuserar på ett fossilfritt godstransportsystem.  Programmet Triple F har arbetats fram i bred konsortiesamverkan under ledning av den konkurrensneutrala samarbetsplattformen CLOSER vid Lindholmen Science Park och Sveriges två största forskningsinstitut inom transportforskning, VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) och RISE (Research Institutes of Sweden).

– Långsiktigheten och vår breda samverkan – den kombinationen ger oss goda förutsättningar att åstadkomma en omställning till en fossilfri godstransportsektor och samtidigt bidra till att Sveriges konkurrenskraft ökar, säger Maria Oscott som blir programföreståndare och samordnare av det breda samarbetet från Lindholmen Science Park i Göteborg.

Fokus kommer riktas mot tre stora utmaningar:

 • Ett mer transporteffektivt samhälle.
 • Energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster.
 • Ökad andel förnybara drivmedel.

Lighthouse är en av de deltagarna i Triple F:s konsortium och kommer att fungera som en triple helix-grupp med speciell kompetens kring sjöfartsfrågor

– Genom våra partners och medlemmar har vi inom Lighthouse en samlad maritim spetskompetens och kunskap från akademin, institut, industrin och samhället. Vi vill bidra med kloka och innovativa förslag som passar in i satsningen, säger Lighthouse verksamhetschef Åsa Burman.

Triple F kommer ha sin huvudnod och programkontor på Lindholmen Science Park, på samma plan som bland annat Lighthouse, RISE, CLOSER och SAFER.

– Redan nu möts och samverkar vi och min förhoppning är att samarbetet kommer öka ytterligare. Vi står inför en utmaning som måste lösas över transportslagens gränser och sjöfarten som är ett väldigt energieffektivt transportsätt kan vara en starkt bidragande faktor till att nå målet om fossilfria godstransporter, säger Åsa Burman.

Trafikverket har initierat och finansierar – med 290 miljoner kronor – programmet som ligger i linje med den nationella godstransportstrategi regeringen lade fram i juni. Efter hand kommer programmet att arbeta aktivt för att fler aktörer ska gå in som finansiärer.

Artiklar om hållbar närsjöfart sökes

Professor Johan Woxenius och Lighthouse postdoktor Anastasia Christodoulou, båda vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, är gästredaktörer för ett specialnummer om hållbar närsjöfart i journalen Sustainability. Nu inbjuds personer med expertis inom området att skicka in artiklar för granskning för medverkan i specialnumret.

Mer information via denna länk och i utlysningstexten nedan: http://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Sustainable_Sh…

Sustainability in maritime transport has been an issue of major concern during the last few decades, mainly due to the global nature of shipping that makes it difficult to allocate responsibility by country and complicates its inclusion in global agreements for the abatement of global warming and climate change. Various operational and market-based policy instruments targeting the reduction of maritime greenhouse gas (GHG) emissions have been developed by the International Maritime Organization (IMO), in addition to fiscal and economic incentives introduced in national or regional level for the stimulation of the employment of these policies. Nevertheless, evidence and literature review clearly suggest that the implementation of these measures alone could not result in sufficient emissions reductions, given the expected growth of shipping, but innovative technical and operational solutions as well as combinations need to be developed.

Short Sea Shipping (SSS), here simply defined as maritime transport that does not cross oceans, is less researched than deep sea shipping and it deserves more scientific attention. This is particularly true for the SSS signature market segment of RoRo and RoPax but SSS also includes dry and wet bulk, ferry services and, with the operational definition of this special issue, also transport on inland waterways.

This Special Issue intends to look into innovative ideas, trends and efforts, especially applications, with good potentials to increase the sustainability of SSS. Special emphasis is given to the operational measures and economic incentives with potential to reduce GHG emissions and air pollution from SOx, NOx and particles. Articles with a strong empirical content, such as case studies that provide critical overview and reflect the cutting-edge progress in this field are particularly sought after.

Topics of interest of this Special Issue on sustainable SSS include, but are not limited to:

 • Operational issues for energy efficient maritime transport
 • Fiscal/economic incentives for sustainable shipping
 • Sustainable maritime-based transport chains
 • Maritime logistics operations and emissions/energy consumption
 • Private firm strategies and public interventions targeting maritime GHG emissions and air pollution
 • Role of policies/regulations for sustainable maritime growth

Deadline for manuscript submissions: 28 February 2019

Ny lic från Chalmers: Voyage optimization algorithms for ship safety and energy-efficiency

I början av sommaren presenterade Helong Wang på Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, sin lic-avhandling “Department of Mechanics and Maritime Sciences”. Inom sjöfarten är optimerade ruttsystem en av de mest effektiva åtgärderna som kan bidra till hållbarhet i sjöfartssektorn, skriver Helong Wang.

Nedan följer lic-avhandlingens abstract på engelska. Hela avhandlingen kan läsas via följande länk: https://research.chalmers.se/publication/503070

”A voyage optimization system can provide an optimized ship route for an expected time of arrival (ETA) with well-planned waypoints and sailing speeds for a specific voyage, minimizing fuel consumption and structural damage due to vibrations. The optimization procedure accounts for reliable meteorological and oceanographic (MetOcean) forecasts and exploits accurate ship’s performance models, which can describe the ship’s speed-power relationship, motion and structural response, etc. in terms of various MetOcean and operational conditions.

Various optimization algorithms are available to provide route planning services in the shipping market. However, these algorithms often contain large uncertainties, leading to a large scatter of the recommended optimal route solutions. Furthermore, these algorithms focus on simple voyage optimization problems, e.g., maintaining a fixed ship speed during the entire voyage, and their results may be impractical for actual ship operation. Moreover, most of the algorithms focus on single-objective optimization. Therefore, the main goals of this thesis are to 1) study the uncertainties and sensitivities of various conventional routing optimization algorithms, 2) analyse the benefits of these algorithms for ship safety and fuel consumption, and 3) propose a more sophisticated voyage optimization algorithm to provide a globally optimal ship route plan to guide actual ship operation.

In this study, five conventional voyage optimization algorithms, categorized as either dynamic grid based methods or static grid based methods, are benchmarked to identify their advantages and disadvantages and their relationships. The benefits of using various optimization algorithms to reduce crack propagation in ship structures are investigated. It is concluded that crack propagation can be reduced more than 60% by applying a voyage optimization algorithm. Finally, a hybrid of Dijkstra’s algorithm and a genetic optimization algorithm is proposed to search for globally optimum solutions for routes in a 3D graph. It was found that the hybrid algorithm can solve multiobjective route optimizations, helping ships avoid multiple severe sea conditions. The algorithm can additionally provide optimum route suggestions, allowing for both voluntary ship speed and power variation along a route. It is concluded that the algorithm can design optimum ship routes with the lowest fuel costs while ensuring an accurate expected time of arrival.”

Sveriges nya forskningsfartyg

SLU:s nya forskningsfartyg blir Sveriges största och mest avancerade nationella forskningsfartyget. Fartyget Svea fyller en viktig funktion… Läs mer

 • 1
 • 2

NYHETSBREV

Missa inte vårt nyhetsbrev så att du kan hålla dig uppdaterad så fort det kommer något nytt.

OM LIGHTHOUSE

© LIGHTHOUSE.NU
Publisher: Åsa Burman
info@lighthouse.nu

Integritetspolicy / dataskyddspolicy

POSTADRESS

Chalmers tekniska högskola AB
Lighthouse
412 96 Göteborg, Sweden

BESÖKSADRESS

Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3A
Göteborg


Lighthouse är en neutral samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom den maritima sektorn.