Månad: juni 2018

Nationell samordnare för inrikes sjöfart i regeringens godsstrategi

På torsdagen presenterades den första nationella godstransportstrategin som bland annat innehåller en nationell samordnare för inrikes sjöfart och en översyn av lotsplikten.

Syftet med strategin är att skapa förutsättningar för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter. Strategin är den första i sitt slag och är avsedd att vara en plattform för fortsatt samverkan inom godstransportområdet. Inriktningen är alla trafikslag måste utvecklas i ett samlat transportsystem.

Ett stort antal insatser är listade i strategin. Vissa är redan införda eller på gång såsom tonnageskatten och eko-bonus system. Andra är tänkta att genomföras, exempelvis farledsfördjupningar och förenklad rapportering vid fartygsanlöp. Flera av insatserna har presenterats tidigare i den nationella infrastrukturplanen.

De insatser som redovisas i strategin och det fortsatta arbetet ska fokusera på att åstadkomma:

  1. Konkurrenskraftiga och hållbara godstransporter
  2. Omställning till fossilfria transporter
  3. Innovation, kompetens och kunskap

Hela godsstrategin finns att hämta här:
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/06/effektiva-kapacit…
Nedan listan några av insatserna som berör sjöfarten.

En nationell samordnare för ökad inrikes sjöfart och närsjöfart ska utses
Regeringen bedömer att det krävs en flerårig satsning på samordning för att ta tillvara sjöfartens potential. Samordnaren kommer att placeras på Trafikverket och få ett tidsbegränsat uppdrag på sex år. Samordnaren ska, i dialog med berörda aktörer, utarbeta och verkställa en handlingsplan som främjar inrikes sjöfart och närsjöfart, som också främjar energieffektiva lösningar med låga utsläpp. Samordnaren ska även initiera och främja samverkan mellan berörda aktörer. Samordnaren bör också ha en kunskapsspridande funktion och föra en dialog med transportköpare, speditörer, hamnar, kommuner, rederier och andra relevanta aktörer om möjligheterna att på olika sättstimulera en överflyttning av godstransporter från landtill sjötransporter. I uppdraget ska det även ingå att analysera hur torrhamnar och omlastningskajer för sjöfart på inre vattenvägar kan utvecklas för att bidra till ökad sjöfart, inklusive kopplingen till infrastrukturinvesteringar, för att bidra till ökad hamnkapacitet och produktivitet, minskad trängsel, minskad negativ miljöpåverkan och regional utveckling.

Fler inre vattenvägar
Regeringen har uppdragit åt Transportstyrelsen att se över om fler vattenområden skulle kunna klassas som så kallade inre vattenvägar.

Fortsatt dialog och samverkan för ökade sjötransporter
Regeringen har initierat en dialog med hamnar, kommuner och andra relevanta aktörer om möjligheterna att på olika sätt gemensamt arbeta för att stimulera en överflyttning av gods från land- till sjötransporter och samtidigt åstadkomma ökad energieffektivitet och klimatprestanda. Regeringens ambition är att dialogen ska generera ökad samverkan mellan berörda aktörer, men också konkreta förslag på vad olika aktörer kan göra var och en för sig och tillsammans för att öka andelen sjötransporter och minska fartygens utsläpp.

Höga omlastningskostnader
I syfte att öka incitamenten att välja transportupplägg som inkluderar sjöfart och järnväg avser regeringen att analysera behovet av att och hur intermodala transporter kan främjas, där omlastningspeng skulle kunna vara ett alternativ.

Tonnagebeskattning
Regeringen har för avsikt att följa upp och utvärdera effekterna av det nya systemet. Det bör då särskilt analyseras vilken effekt införandet av tonnagebeskattning har haft på andelen svenskregistrerade fartyg. Om det vid utvärderingen skulle visa sig att de rederier som har valt tonnagebeskattning inte har några svenskflaggade fartyg i sin flotta kan det finnas skäl att utreda orsakerna till detta.

Miljöstyrande avgifter
Ekonomiska styrmedel, såsom farledsavgifter, bör användas på ett sådant sätt att incitament för miljöförbättrande åtgärder är tydliga och att de aktörer som vidtar sådana åtgärder premieras. Regeringen är positiv till en mer styrande differentiering av avgifterna där så är möjligt och ändamålsenligt.

Forskning om biodrivmedel
Regeringen stödjer forskning som syftar till att vidareutveckla bränslen och minska produktionskostnaderna av biobränsle till transportsektorn, bland annat genom Statens energimyndighet och Verket för innovationssystem (Vinnova).

Internationell samverkan för minskade utsläpp från sjöfarten och luftfarten
Regeringen avser att fortsätta bidra aktivt i IMO:s arbete för att minska växthusgasutsläppen från den internationella sjöfarten.

Ökad elektrifiering av sjöfarten
Nedsättningen av energiskatten för landström ska förlängas.

Skyltfönster inom järnväg och sjöfart
Regeringen vill tillsammans med näringslivet verka för att skyltfönster för ny teknik, exempelvis test- och demonstrationer av smart och flexibel omlastning och automatiska transportsystem skapas i anslutning till järnväg och hamnar…/… Sjöfarten utvecklas i riktning mot att bli allt mer automatiserad, och på längre sikt och för vissa fartygssegment, helt autonom (obemannade fartyg)…/…Regeringen anser att det är särskilt angeläget med de insatser för ökad forskning och innovation som planeras inom transportområdet som rör sjöfart. Dessa insatser bidrar till att främja högkvalitativa godstransporter med sjöfart samt ger ökade möjligheter till export av hållbara lösningar.

Fure Valö sjösatt i Kina |

Byggnationen av en serie svenska LNG-drivna 18.200-dwt tankfartyg vid Avic Dingheng har avancerat till sjösättning av det fjärde fartyget,… Läs mer

Nya förstudier på gång från Lighthouse

Lighthouse programkommitté har initierat två nya förstudier som ska genomföras under året. Den ena förstudien fokuserar på kompetensförsörjning i den maritima näringen medan den andra ska undersöka hur virtual reality (VR) kan användas i den maritima industrin.

En utmaning för en fortsatt tillväxt inom den maritima sektorn är bland annat kompetensförsörjningen. I förstudien, Kompetensförsörjning inom den maritima näringen, ska kompetensbehovet för sjöfarten och den marintekniska industrin kartläggas. Kompetensbehovet kan finnas på olika nivåer, det kan vara behov av högskole- eller gymnasieutbildad personal. I Norge har ett sådant arbete redan gjort och förstudien ska bland annat titta på hur den norska modellen kan överföras till den svenska maritima näringen.

Förstudien ska i slutändan identifiera möjliga förslag på hur kompetensförsörjning kan organiseras för att tillgodose olika kompetensbehov för den svenska maritima näringen. Ansvarig för förstudien är Christopher Anderberg på Chalmers.

VR för säkerhetens skull
Den andra förstudien, VR till sjöss, kommer att beskriva och undersöka möjligheter för att använda VR/AR-teknik i träningen av riskfyllda moment i den maritima domänen i syftet till att höja sjömännens säkerhet i avancerade maritima operationer och räddningsinsatser.

Inom sjöfart och andra havsbaserade industrier finns en uppsjö av utmaningar när det kommer till installationer, underhåll och högriskarbeten där träning i en virtuell värld skulle kunna bidra till en ökad förståelse för komplexa arbetsprocesser och -moment, effektivare arbetsmetoder och säkrare räddningsinsatser. Ansvarig för förstudien är Mikael Hägg, RISE Viktoria.

Lighthouse söker vikarierande kommunikatör

Nu har du en utmärkt chans att jobba för en mer hållbar sjöfart. I höst går Lighthouse kommunikationsansvarige på föräldraledighet och vi söker nu en ersättare.

Sjöfarten är nödvändig för transporter och merparten av svensk export och import transporteras någon gång på vatten. Det ställer också krav på en hållbar maritim sektor där miljö- och klimatpåverkan minskar samtidigt som en konkurrenskraftig maritim näring med god arbetsmiljö möjliggörs. Som kommunikationsansvarig på Lighthouse arbetar du för att maritim forskning, utveckling och innovation synliggörs och kommer till nytta. Du ansvarar för Lighthouse kommunikation såväl internt som externt och har bland annat ansvar för nationell och internationell omvärldsbevakning. 

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning mellan oktober 2018 och sista april 2019. Omfattningen heltid, men med möjlighet att jobba mindre, som lägst 50%.

Som kommunikationsansvarig på Lighthouse är du anställd av Chalmers Industriteknik. Chalmers Industriteknik erbjuder akademisk spetskompetens i konsultformat inom områdena energi, material, digitalisering, design och cirkulär ekonomi.
Din tjänst kan komma att fördelas mellan Lighthouse och Chalmers Industriteknik.

I arbetet ingår bland annat följande uppgifter:
• Kommunikation gentemot såväl en insatt maritim sektor som en vanligtvis oinsatt allmänhet, via Lighthouse hemsida, sociala medier, pressmeddelanden, tryckta skrifter med mera.
• Ansvar för Lighthouse kommunikationsplan samt budget för kommunikationsinsatser
• Ansvar för kommunikation kring seminarier och konferenser
• Skriva, intervjua, fotografera och filma för material till Lighthouse hemsida och andra kanaler
• Producera trycksaker, göra innehåll och layout till forskningsrapporter, broschyrer, affischer, roll-ups etc
• Stödja verksamhetschef och forskare och andra aktiva inom Lighthouse-nätverket i kommunikationsfrågor

Bakgrund och kvalifikationer:
• Högskoleutbildning/erfarenhet inom journalistik eller kommunikation
• Mycket goda kunskaper i talad och skriven svenska och engelska
• Duktig skribent som har lätt för att göra komplexa sammanhang intressanta
• Egen drivkraft och initiativförmåga
• Erfarenhet av Adobes program, särskilt Indesign och Photoshop är meriterande
• Erfarenhet av live-streaming är meriterande
• Kunskap om den maritima sektorn är meriterande

Ansökan
Skicka in din ansökan tillsammans med CV och arbetsprov i form av artikel eller annan skriven text till asa.burman@lighthouse.nu. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Vi vill ha din ansökan senast 2018-06-30

För frågor kring tjänsten, kontakta:
Åsa Burman, verksamhetschef Lighthouse, 031-772 26 74
Andreas Kron, kommunikationsansvarig Lighthouse, 031-772 21 09

Välkommen med din ansökan!

Fem miljarder till sjöfarten |

Regeringens nya infrastrukturplan för 2018–2029 flerdubblar investeringarna i hamnar, farleder och slussar jämfört med föregående plan. Läs mer

NYHETSBREV

Missa inte vårt nyhetsbrev så att du kan hålla dig uppdaterad så fort det kommer något nytt.

OM LIGHTHOUSE

© LIGHTHOUSE.NU
Publisher: Åsa Burman
info@lighthouse.nu

Integritetspolicy / dataskyddspolicy

POSTADRESS

Chalmers tekniska högskola AB
Lighthouse
412 96 Göteborg, Sweden

BESÖKSADRESS

Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3A
Göteborg


Lighthouse är en neutral samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom den maritima sektorn.