Månad: maj 2018

Maritima mötesplatsen samlar den maritima sektorn under Almedalsveckan

2 juli – 5 juli har sjöfarten som vanligt under Almedalsveckan gått samman och kommer att ordna 20-talet seminarier och mingel under det gemensamma namnet Maritim Mötesplats. Programmet börjar ta form och följande seminarier anordnas i Gotlandsbolagets trädgård, Hamngatan 1. Bakom den Maritima Mötesplatsen står Maritimt Forum (tidigare Sjöfartsforum), Skärgårdsredarna, Föreningen Svensk Sjöfart, Lighthouse, Sveriges Skeppsmäklareförening och Sveriges Hamnar.

Måndag 2 juli – miljö och hållbarhet 

08.30 Maritima Mötesplatsen
Frukost

09.00 Svenskt Marintekniskt Forum
Ingenjörer, montörer och lite jävlar anamma? Hur ska den maritima industrin hitta rätt kompetens?

10.00 Transportföretagen
”Dumpuckon eller miljöhjältar?” om flyget

11.00 Sjöfartens branschorganisationer
Valdebatt: Transportpolitiska mål och hållbar sjöfart, från vilja till politisk verkstad

12.00 Maritima Mötesplatsen
Lunch

13.00 Energigas
Gasdrivna fartyg för en renare stadsluft

14.00 Sydsvenska Handelskammaren, Trelleborgs Hamn
Vattenutmaningen – hur möter vi den?

15.00 Vänersamarbetet
Mer gods på vattenvägen –samspelar den nationella och regionala transportpolitiken? 

17.00 Maritima Mötesplatsen
Maritimt mingel

Tisdag 3 juli – samhällsbyggnad och infrastruktur

08.30 Maritima Mötesplatsen
Frukost

09.00 Lighthouse
Å sen då? Sjöfartens nästa steg mot fossilfria bränslen

10.00 Svensk Sjöfart
Sjöfartens klimatavtal – Paris eller sirap?

11.00 Sjöfartens branschorganisationer
Hur förverkligas samhällets mål om transport, samhällsbyggnad och hållbarhet? – Rundabordssamtal med generaldirektörer

12.00 Maritima Mötesplatsen
Lunch

12.30 Maritimt Forum
Nästa generations isbrytare

13.00 Svensk Sjöfart
Kan fler flaggor hissas eller kommer Sverigeskeppet sjunka?

14.00 Sveriges Hamnar
Bortom hamnkonflikten – framtidens hamnarbete

15.00 Stockholms Hamnar
Tillväxt eller växtvärk? Om Stockholms infrastrukturutmaning och sjöfartens potential

16.00 Transportföretagen
Den urbana normen sliter isär Sverige – stad/land-konflikten

Onsdag 4 juli – besöksnäring och turism

08.30 Maritima Mötesplatsen
Frukost

09.00 Passagerarrederiernas förening
Digitalisering färjar resandet

10.00 Svenska Taxiförbundet
Privatbilismens era är förbi, är taxi till folket lösningen – färdtjänst till alla?

11.00 Sjöfartens branschorganisationer
Kan kallt och mörkt vara en tillgång?

12.00 Maritima Mötesplatsen
Lunch

13.00 Riksföreningen Gästhamnar Sverige, Sweboat
Upptäck båtlivet politiker!

14.00 Göteborgs Hamn
Vilka är trenderna inom det globala transportsystemet – hur påverkas Sverige och Göteborgs Hamn?

15.00 Blå Tillväxt
Hur går det för sjöfarten efter valet?

17.00 Transportföretagen
Maritimt mingel

Torsdag 5 juli – framtid och rekrytering

08.30 Maritima Mötesplatsen
Frukost

09.00 DNVGL
Maritima transporter 2050: Hur ser morgondagens fartyg ut? Och vad betyder det för branschen idag?

10.00 Transportföretagen
Digitalisering av fordonsnäringen, hur påverkas kompetensförsörjningen?

11.00 Sjöfartens branschorganisationer
Klimat- o kompetensfrågor – vad vill ungdomsförbunden?

12.00 Maritima Mötesplatsen
Lunch med grill & DJ-musik

Pråmsamordnare efterfrågas |

En nationell samordnare för pråmtrafik behövs i Sverige, konstaterades nyligen vid ett rundabordsmöte. Även vid trafikutskottets möte i går… Läs mer

Möt Lighthouse nya traineer

Emil Andersson och Erik Lengyel är Lighthouse två nya traineer som efter sommaren kommer att få chansen att jobba på flera olika maritima företag och därmed få ett brett kontaktnät och unika erfarenheter från den maritima sektorn.

Emil Andersson har som gotlänning alltid haft en närhet till havet. Han gör sitt sista år på KTH och förutom studierna i Stockholm har han haft en utbytestermin vid Instituto Superior Tecnicó, IST, i Lissabon och bland annat läst kurser inom ” Shipyard Technology, Ocean Platforms & Ports Organization and Management”.

– Att jag som ung spenderade tid till havs ligger nog till stor grund för intresset inom skeppsbyggnad. Att få vara delaktig i olika projekt i verkstaden med farsan har resulterat i en nyfikenhet för hur olika mekaniska system fungerar, säger Emil Andersson.

Vad inom skeppsbyggnad intresserad dig mest?

– Intresset för tillfället ligger främst inom området av marin hydrodynamik kombinerat med programmering och projektledning.  Under våren skriver jag mitt Examensarbete där jag tillämpar en öppen källkod, Nemoh, för modellering av hydrodynamiska koefficienter i samband med simuleringar av fartygsrörelser

Varför har du sökt och vad har du för förhoppningar på Lighthouse traineeprogram?

– Jag ser traineeprogrammet som en god möjlighet att tidigt få introduceras till industrin och få en inblick i olika aktörers roller. Jag besitter många tankar och idéer och förhoppningsvis kan de komma att ha ett positivt inflytande på de intressanta och utmanande projekt jag blir delaktig i. 

Emil Andersson kommer tillbringa sitt traineeår hos Wallenius Marine, Alfa Laval och Rolls-Royce.

Erik Lengyel kommer från Växjö och läser på Chalmers. Innan utbildningen till Naval Architect har han läst parallellt till sjöingenjör och maskiningenjör och gör just nu ett exjobb om hur man kan använda stålpålar vid kajkonstruktioner.

– Jag har föräldrar från Ungern och resorna från Sverige till Ungern över havet var nog det som väckte mitt intresse för båtar. Det är båtarna som lockar mer än havet, konstruktionen av något som är lite annorlunda, säger Erik Lengyel.

Vilken del av skeppsbyggnaden lockar dig mest?

– Jag är gärna med och konstruerar något som är standardiserat, något stort containerfartyg eller bulkfartyg. Standardbåtar är roligt.

Vad har du för förhoppningar på Lighthouse traineeprogram?

– Det ser så roligt ut och är skräddarsytt för oss som läser Naval Architects. Alla kommer få jättebra ingenjörsjobb men jag tror det är få som kommer få jobb inom skeppsbyggande, då är traineeprogrammet en viktig del. Jag hoppas det kan bli en bra språngbräda och att jag kan snappa upp och lära mig så mycket det bara går.

Erik Lengyel kommer tillbringa sitt traineeår hos Stena, TTS Marine, SSPA och Floatel.

Lighthouse traineeprogram

Trafikverket upphandlar nytt branschprogram om hållbar och fossilfri sjöfart

Under tio års tid satsar Trafikverket 100 miljoner kronor på forskning om hållbar och fossilfri sjöfart. Det sker genom en förkommersiell upphandling.

Trafikverkets pressmeddelande:

”Trafikverket ansvarar för planering av infrastruktur för alla trafikslag. Dessutom finansierar vi sedan 2013 forskning och innovation inom sjöfartsområdet. I nuläget saknas en långsiktig finansiering för forskning om hållbar sjöfart, som kan bedrivas gemensamt av akademi, industri och offentlig sektor.

Vi ser ett stort behov att stimulera utvecklingen för ett sådant program inom sjöfartsområdet. Det program som ska upphandlas ska tematiskt fokusera på hållbar sjöfart och ta sikte på de tre dimensionerna av hållbarhet, det vill säga miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

En sådan kraftsamling bidrar också till att branschens framtida behov av teknisk och akademisk kompetens säkras.

– Programmet ska involvera alla aktörer, säger Rein Jüriado, ordförande i den styrelse som hanterar sjöfartsforskningen. Till exempel finns det för närvarande bara ett fåtal projekt där hamnar aktivt deltar. Hamnarna har en viktig roll vad gäller att flytta gods till sjöfart från andra trafikslag.

Den förkommersiella upphandlingen är en metod för att skapa konkurrens och en leverantörsmarknad redan i ett utvecklingsskede. Målsättningen är att Trafikverket systematiskt ska använda förkommersiell upphandling som ett verktyg, för att driva på utvecklingen av nya lösningar i transportsystemet.

Den här aktuella upphandlingen publiceras denna vecka. Anbud lämnas in senast vecka 42, och i slutet av året kommer kontrakt att tecknas.

Trafikverket kommer slutligen att skriva avtal med en huvudleverantör. Leverantören ansvarar för ett programkontor, med hjälp av sina partners. De förstudier och innovationsprojekt som finansieras i branschprogrammet ska ha en omfattande medfinansiering från andra aktörer än Trafikverket. Graden av medfinansiering kommer att vägas in i utvärderingen av anbud.

Trafikverkets satsningar på forskning och innovation inom transportområdet är tematiskt uppdelade på sju portföljer, där sjöfart är en. Den så kallade sjöfartsportföljen är för närvarande den största statligt finansierade satsningen på forskning och innovation inom sjöfartsområdet i Sverige. Den omsluter knappt 60 miljoner kronor per år.”

Energimyndigheten bjuder in till informationsmöten

Energimyndigheten bjuder in till informationsmöten om det nya sjöfartsprogrammet. 29 maj i Stockholm och 30 maj i Göteborg.

Under våren har Energimyndigheten lanserat ett nytt sexårigt sjöfartsprogram och dessutom gjort en första utlysning inom ramen för programmet. Nu bjuds intresserade in till informationsmöten där fokus är att ge information om utlysningen, ansökningsprocess och utvärdering av ansökningar. Möjlighet finns att ställa frågor till Energimyndigheten kring själva processen.

 • Tisdag 29 maj på Scandic Klara i Stockholm, klockan 13-15.
 • Onsdag 30 maj på Lindholmen Science Park i Göteborg, klockan 13-16, lokal Tesla.

Anmäl till informationsträffarna sker till magnus.henke[at]energimyndigheten.se

Stöd för medverkan till EU-projekt

Energimyndigheten utlyser ca 41 miljoner kronor inom programmet Medfinansiering EU-projekt. I denna utlysning välkomnas projektförslag för att medfinansiera EU-projekt som ligger inom Energimyndighetens verksamhetsområde och där den sökande blivit inbjuden att skriva kontrakt för sitt EU-projekt. Utlysningen som sträcker sig mellan 2018–2020, är öppen löpande och stänger klockan 12 följande datum under 2018: 5 juni, 12 september, 12 december.

Det kan gälla till exempel projekt inom olika delar av Horisont 2020, EU:s kol och stålforskningsfond, Interreg, Life eller den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Utlysningens syfte är att främja svenskt deltagande i internationellt samarbete och i detta fall svenska aktörers deltagande i EU projekt.

Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska ligga inom Energimyndighetens verksamhetsområde.

Läs mer hos Energimyndigheten: http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/stod-for-medverkan-i-eu-proj…

Rekordmånga belöningar vid Stiftelsens belöningshögtid

Aldrig tidigare har Stiftelsens Sveriges Sjömanshus delat ut så många belöningar under en belöningshögtid. Kanske är det ett tecken på en spirande sjöfartssektor frågade sig Stiftelsens ordförande Christer Themnér när han inledde 2018 års belöningshögtid.

Stiftelsens Sveriges Sjömanshus har sedan 1977 delat ut belöningar till sjömän som gjort insatser för att förbättra arbetsförhållanden och fritid till sjöss. I år delar 57 belöningar på sammanlagt 720 000 kronor.

Bland pristagarna finns många exempel på stor uppfinningsrikedom. Till exempel en plattform som läggs över lotslejdaren på däck för att förhindra att någon snavar och faller överbord när lejdaren är utlagd.

Rörsystem för spillolja
Börje Jansson på IB Atle har utformat ett rörsystem som gör det möjligt att tömma spillolja och dylikt utan att behöva kånka med dunkar och pytsar nedför flera lejdare. För det belönades Börje Jansson med 10 000 kronor och han passade på att tacka Stiftelsen för belöningshögtiden.

– Utan stiftelsen skulle dom här uppfinningarna stanna på respektive fartyg. Stort tack till stiftelsen för belöningssystemet, säger Börje Jansson.

Ett problem för Stena har varit resenärer med cyklar som blandats med annan rullande last, det har varit trångt och stressigt både på kaj och fartyg. Men genom en egenutvecklad cykeltrailer har såväl passagerarnas säkerhet som arbetsmiljön förbättras. Cyklisterna får nu ställa upp sin cykel på cykeltrailern och sedan borda fartyget tillsammans med de gående passagerarna medan trailern dras ombord.

Nytta för både plånbok och miljö
På fartyget M/S Scandica hade man problem med att landströmskabeln inte gav tillräcklig kraft för att hålla fartygens nödvändiga system igång. Ett beräkningsarbete på fartyget ledde fram till slutsatsen att det ombord fanns onödig induktiv belastning och det ledde i slutändan till högre ström i landströmskabeln. Genom att installera ett aktivt kondensatorbatteri kunde den induktiva belastningen tas bort och belastningen i landströmskabeln minska med 20 procent, till nytta för både plånbok och miljö.

Litteraturpriset går till Eric Hallberg, Nils Sjökvist och Göran Sändare från tidningen Länspumpens redaktion. Trion får priset för sitt drygt 100-sidiga specialnummer om skol- och elevfartyg. Litteraturpriset delas ut på Bokmässan i Göteborg.

Stiftelsen idrottsbelöning gavs till besättningen på M/S Ida H som utmärkt sig i idrottstävlingen Sjöpokalen. Årets Hedersbelöning gick till fartygshistoriker Krister Bång som är redaktör för boken Sveriges Maritima Index.

Räddade tretton liv
En särskilt uppmärksammad händelse förra året var när besättningen på Wallenius M/S Undine upptäckte flytande containrar, en livflotte och nödställda personer i Malackasundet en morgon förra sommaren. Med hjälp av fartygets räddningsbåt lyckades besättningen rädda tretton indonesiska sjömän som sedan deras skepp förlist suttit på containrarna och i flotten i över sex timmar.

– Vi slog stop i maskin och satte ner vår rescuebåt. Besättningen var helt intrimmad. De nödställda satt mitt i leden och  kanske blivit passerade av ett 20-tal fartyg som alla körde förbi. Det är också anmärkningsvärt att det finns en VTS i området och de har inte reagerat på att fartyget försvunnit, berättade fartygets befälhavare Fredrik Krysén.

Räddningsinsaten belönas av Stiftelsen med 20 000 kronor och tidigare har även besättningen fått utmärkelsen ”Seafarer of the year” i en ceremoni vid Lloyd’s List Global Award.

Läs mer om Stiftelsens Sveriges Sjömanshus belöningar här: 
http://www.sjomanshus.se/

Första utlysningen i Energimyndighetens sjöfartsprogram

Energimyndigheten utlyser cirka 15 miljoner kronor för forsknings-, innovations- och demonstrationsprojekt som ska bidra till utvecklingen av ett hållbart sjötransportsystem.

Utlysningen är den första i det sjöfartsprogram som Energimyndigheten startat i år. Programmet löper över sex år och har en total budget på 83 miljoner. Utlysningen och programmet riktar in sig mot projekt som adresserar ett eller flera av följande områden:

 • Energieffektiva fartyg – Insatser inom området kan gälla åtgärder för att reducera såväl fartygs fossila energianvändning för framdrift som för interna system. Olika typer av åtgärder för att förbättra den interna driften via automatisering, digitalisering, förändrade beteenden/arbetssätt eller förbättrade processer kan även ingå i programmet.
 • Anpassning till förnybar energi – Detta kan gälla anpassning av driv och hjälpsystem till drift med förnybara drivmedel. Eldrift ingår även i denna kategori.
 • Operationell verksamhet och system – Exempel på operationella åtgärder är ökat kapacitetsutnyttjande ombord, sänkt fart, ruttplanering och effektivt körsätt samt affärsmodeller mellan rederi och last-ägare.

Viktigt och efterlängtat
Utlysningen välkomnar både forsknings-, utvecklings-, och demonstrationsprojekt och alla aktörer som kan bidra till programmets mål kan söka, exempelvis akademi, forskningsinstitut, offentlig sektor och näringsliv.

– Det här är ett mycket viktigt och efterlängtat program. Sjöfarten har tidigare inte haft någon tydlig plats i Energimyndighetens programportföljer men nu har vi en god möjlighet att bättre kunna jobba med de energirelaterade frågor sjöfarten hanterar, till exempel energiförbrukning, effektivisering och alternativa bränslen. Jag hoppas nu de maritima aktörerna tar tillvara på möjligheten och söker i programmet, säger Lighthouse verksamhetschef Åsa Burman.

Baserat på förnybara drivmedel
Med ett hållbart sjötransportsystem menar Energimyndigheten ett energi- och resurseffektivt sjötransportsystem som är helt baserat på förnybara drivmedel. Projektförslag med inriktning mot samhällsvetenskap och humaniora såväl som teknik och naturvetenskap samt tvärvetenskapliga projektförslag är välkomna i utlysningen.

Sista ansökningsdag för den första utlysningen är 4 september 2018 kl 23.59.
Mer information om utlysningen finns på Energimyndighetens hemsida.
http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/bidra-till-utvecklingen-av-s…

Energimyndigheten satsar 83 miljoner på nytt sjöfartsprogram

Ny lic från Chalmers: Designing for Safe Maritime Navigation

I april, presenterade Victor Fernando Placido da Conceicao, Chalmers, sin lic-avhandling där sjöfartnavigation utforskas.

I sin abstrakt skriver Victor Fernando Placido da Conceicao bland annat:

”Denna studie försöker ge en bättre förståelse för hur maritim navigering för närvarande görs ombord, med tanke på de övergripande elementen och deras interaktioner. Inom fartygsnavigation är säkerheten en genomgripande fråga och därför behöver vi ha kunskap om förutsättningarna för en säker navigering för att kunna förbättra utformningen av fartygens system.

Arbetet som ligger till grund för avhandlingen fokuserar på: (i) förstå hur navigering görs och uppfattas av utövarna, (ii) samspel och integration mellan människor och tekniska gränssnitt, och (iii) förstå de relevanta icke-tekniska färdigheterna (soft skills) för navigeringsfunktionerna.

I arbetet har data samlats in från expertutövare som navigatörer, piloter och instruktörer, genom semistrukturerade intervjuer och frågeformulär. Huvudbidraget i studien ligger i att presentera ett ramverk för maritim navigering genom att undersöka kontrollprocesserna på olika nivåer i det maritima socio-tekniska systemet.

Med utgångspunkt från en säker verksamhet klargörs interaktionerna mellan olika aktörer och deras inverkan på en säker navigering. Detta analyseras sedan ur fartygets perspektiv, utifrån ett gemensamt kognitivt system (JCS, joint-cognitive system). Det föreslås att detta system, JCS, omfattar 5 kontrollnivåer: reaktiva, proaktiva, planering, strategiska och politisk-ekonomiska.

Planering anses vara en grundläggande process i det maritima socio-tekniska systemet, eftersom det underlättar samspelet mellan de olika kontrollnivåerna. Det ökar också kommunikationens integritet och ökar förutsägbarheten för de olika kontrollmedlen. Nya riktningar föreslås i studien för att förbättra utformningen av navigationssystem, rekommendera nya roller för mänskliga och automatiska agenter och presentera en ny konceptuell navigationsdisplay.”

Läs hela lic-avhandlingen här

Swedish transportation research conference 2018 – call for abstracts

Välkommen till den sjunde i en serie årliga vetenskapliga konferenser som samlar svensk transport- och logistikforskning. Årets konferens hålls i Göteborg den 15-16 oktober och samarrangeras mellan Handelshögskolan i Göteborg och Chalmers tekniska högskola.

Konferensen omfattar alla transportslag och alla typer av transport-, trafik- och logistikrelaterade frågor. Konferensen välkomnar bidrag från alla discipliner och delområden som berör analys, förståelse, planering och utvärdering av transport- och logistiksystem.

Exempel på teman

 • Nya tekniker och organisationsformer som påverkar logistik- och transportsystemen
 • Supply chain management
 • Transportpolitik och samhällets planeringsprocesser
 • Prissättning, regleringar, styrmedel
 • Modellering och simulering av transport- och logistikflöden och efterfrågan
 • Upphandling, kontrakt och affärsmodeller
 • Transporter och logistik ur ett tjänsteperspektiv
 • Samhällsekonomisk analys och värdering
 • Trafikantbeteende
 • Trafiksäkerhet och hälsa
 • Hållbarhet, miljö och markanvändning
 • Intelligenta och automatiserade transport- och logistiksystem
 • Planering av logistik- och transportsystem
 • Terminal- och förrådshantering

Syften

 • Skapa en mötesplats för svenska transport- och logistikforskare och forskningsintresserade som ger en överblick av svensk transportforskning
 • Öka de yrkesmässiga och sociala kontaktytorna mellan svenska transport- och logistikforskare
 • Förbättra samarbetet och informationsutbytet mellan transport- och logistikforskningens olika discipliner och delområden
 • Ge möjlighet för yrkesverksamma inom branschen (myndigheter, planeringsorgan, konsultföretag) att ta del av de senaste forskningsrönen från svenska forskare
 • Förbättra förutsättningarna för ökad rörlighet mellan institutionerna i Sverige

Senast 15 juni
Konferensspråk är svenska men konferensbidrag och presentationer kan vara på svenska eller engelska. Vänligen skriv ditt ”extended abstract” på två sidor i det språk som du tänker använda i presentationen och använd följande struktur: (1) frågeställning och kort sammanfattning av state-of-the-art, samt relevanta referenser; (2) metod; (3) analys or resultat. Vetenskapliga bidrag från universitet, forskningsinstitut, konsultbolag eller myndigheter är lika välkomna. Abstract skickas senast den 15 juni till johan.woxenius@gu.se. Bidragen bedöms av den vetenskapliga kommittén enligt dess kvalitet, forskningshöjd och relevans. Besked om antagning meddelas senast den 31 augusti.

Mer information i PDF:en nedan: 

 • 1
 • 2

NYHETSBREV

Missa inte vårt nyhetsbrev så att du kan hålla dig uppdaterad så fort det kommer något nytt.

OM LIGHTHOUSE

© LIGHTHOUSE.NU
Publisher: Åsa Burman
info@lighthouse.nu

Integritetspolicy / dataskyddspolicy

POSTADRESS

Chalmers tekniska högskola AB
Lighthouse
412 96 Göteborg, Sweden

BESÖKSADRESS

Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3A
Göteborg


Lighthouse är en neutral samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom den maritima sektorn.