Månad: maj 2017

Moderaternas sjöfartsgrupp på besök i Göteborg

”Sverige är beroende av sjöfarten och vattnet är vägen” skrev moderata riksdagspolitikerna Hans Rothenberg efter att han och övriga politiker i den moderata sjöfartsgruppen besökte Göteborg.

Lighthouse var värd för mötet som innehöll presentationer och samtal med forskare från Chalmers och Handelshögskolan i Göteborg. Bland annat diskuterades utbildningen för sjöbefäl och sjöingenjörer, forskning inom maritime human factors, inom marinteknik och inom sjöfartslogoistik, ekonomi och juridik.

”Visa av dessa erfarenheter kommer vi moderater att arbeta vidare för sjöfartens viktiga framtid” säger Hans Rothenberg om besöket.

Besöket avslutades med en uppskattad demonstration av Chalmers simulatorer och försök att köra en tankbåt i Göteborgs inlopp.

Att sprida och lyfta fram behovet av satsningar på forskning och innovation i den maritima sektorn är en viktig del i Lighthouse verksamhet och Lighthouse har tidigare träffat socialdemokratiska riksdagspolitiker.Related content: 

Naturvårdsverket utlyser forskningsmedel med inriktning mot planering av transportsystemet

Naturvårdsverket bjuder in organisationer, enskilda forskare eller forskargrupper att komma med ansökningar i storleksordningen på totalt 2-6 miljoner kronor fördelat på 2-3 år (2019-2021). Flera projekt kan beviljas inom området.

Från Naturvårdsverkets utlysning:

Med denna utlysning vill Naturvårdsverket finansiera forskning som syftar till att öka kunskapen om hur planeringen av transportsystemet kan bidra till att klimat- och miljömål uppnås.

En ansökan kan riktas mot ett av dessa områden.

 • Klimat- och miljömålens betydelse i beslutslunderlag som rör transportplanering
 • Betydelsen av regelverkens utformning samt informella strukturer i planeringen av transportsystemet
 • Transportpolitiska styrmedel för omställning till hållbar och fossilfri trafik i vårt transportsystem

Den forskning som utlysningen avser, förväntas resultera i en förbättrad kunskap om vilken betydelse klimat- och miljömålens utformning samt dess institutionella förutsättningar, har för beslut rörande infrastrukturplanering och övrig transportpolitik. Med institutionella förutsättningar förstås här formella strukturer såsom regelverk och informella strukturer såsom vanor, rutiner, normer hos de aktörer som är involverade i planeringsprocessen. Forskningen förväntas även förbättra kunskapen om hur styrmedelskombinationer, som syftar till att bidra till ett hållbart och fossilfritt transportsystem, fungerar och samverkar samt påverkas av nationella och regionala förutsättningar, attityder, normer, och andra relevanta faktorer.

I denna forskning är det viktigt att ta hänsyn till effekter och konsekvenser i stad respektive på landsbygd av olika styrmedels- och åtgärdskombinationer. Det är också viktigt att den nya kunskap som tas fram tar hänsyn till pågående teknikutveckling (såsom eldrift och automatisering av fordon) inom transportsektorn samt den utvecklingen av nya affärsmodeller (ökad möjlighet till automatisk styrning och delning av fordon) som teknikutvecklingen förväntas kunna leda till.

Naturvårdsverket räknar med att kunna dra nytta av resultaten i olika underlag till regeringen om hur styrningen mot ett effektivt och hållbart transportsystem kan utformas.

Behörig att söka är vetenskapliga organisationer eller disputerad forskare/forskargrupper vid universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter som bedriver forskning som en del av sitt uppdrag. Med forskningsinstitut avses organisationer som har forskning som sin enda eller huvudsakliga verksamhet. Huvudsökande måste vara knuten till en organisation med svenskt organisationsnummer.

Related content: 

Naturvårdsverket: Utlysning av medel för projekt inom området hållbar och effektiv transport i samhället

Kom och jobba med oss! Lighthouse söker koordinator

Carolina Kihlström som under flera år jobbat på Lighthouse som koordinator går nu vidare till andra arbetsuppgifter inom den maritima sektorn. Nu söker vi hennes ersättare, är det du?

Som koordinator på Lighthouse är en av dina primära arbetsuppgifter att självständigt initiera, driva och genomföra seminarier och workshops som syftar till ökat samarbete samt spridning av forskningsresultat och möjligheter till finansiering. Koordinatorn stöttar Lighthouse kansli, styrelse, och programkommitté genom att sammankalla till möten, skriva protokoll, föra dokumentation och ansvarar för Lighthouse administration såsom bokningar, diarieföring och inköp. Koordinatorn är också ansvarig för Lighthouse traineeprogram som är ett samarbete med företag inom sjöfartssektorn. Tjänsten innebär samarbete och upprätthållande av nätverk med många externa kontakter.

Läs mer om tjänsten och hur du ansöker via denna länk

Related content: 

Ledig tjänst: Koordinator Lighthouse

Nor-Shipping: Följ seminariet om hållbarhet, effektivitet och innovation ur svenskt perspektiv

På den stora sjöfartsmässan Nor-Shipping Fair i Oslo, står Lighthouse som moderator för en av sessionerna, ”Sweden – frontrunners in sustainability, efficiency and innovation”. Seminariet kan du se här.

NOR-SHIPPING, LILLESTRØM, MEETING ROOM E8,
TUESDAY 30/5, 13:00

To meet the challenges of today and tomorrow and create a sustainable future we require knowledge and close collaboration between the various players in the maritime industry. Our seminar brings together leading experts from Swedish academia, market leading companies and the public sector to discuss the Swedish perspectives on sustainability, efficiency and innovation.

Program:

13:00 Introductory remarks by H.E. Ambassador Axel Wernhoff

13:10 Welcome remarks by Mimmi Goude, Trade Commissioner, Business Sweden

13:15 Introduction by Moderator Åsa Burman, Director of Lighthouse

13:20 Chalmers, Professor Karin Andersson, Division Maritime Environment and Energy Systems and PhD Monica Lundh, Head of Division of Maritime Human Factors and Navigation

13:35 Swedish Maritime Administration, Ulf Siwe, STM Validation Communications Officer

13:50 Rolls Royce, Göran Grunditz, Manager Rolls-Royce Hydrodynamic Research Centre

14:10 Terntank, Tryggve Möller, Managing Director Terntank Ship Management AB

14:25 Wallenius Marine, Jesper Lögdström, Head of Strategy, Innovation & Performance

14:40 Optixmarine, Torbjörn Lundh, CTO

14:45 Closing remarks

Attachments:

seminar_on_sustainability_efficiency_and_innovation_tuesday_170530_1300_.pdf

Ministerbesök i Göteborg med fokus på sjöfart

I mitten av maj besökte Isabella Lövin, vice statsminister och minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, samt Karolina Skog, miljöminister, bland annat Lighthouse.

Studiebesöket arrangerades av Västra Götalands Regionen (VGR) och syftade till att demonstrera och diskutera hur regionen arbetar för en hållbar sjöfart.  Ministrarna började dagen med en båttur i Göteborgs Hamn och informerades om såväl hamnen som Västra Götalandsregionens arbete.

Väl på Chalmers Lindholmen fick ministrarna besöka bryggsimulatorn på Chalmers Institution för mekanik och maritima vetenskaper och därefter diskuterades hållbar sjöfart.

Åsa Burman, verksamhetschef på Lighthouse, berättade om Lighthouse verksamhet och tillsammans med Erik Ytreberg, forskarassistent på M2 och Mikael Hägg, forskningsledare, RISE Viktoria om vad som är viktigt framåt för den maritima sektorn. Dessutom betonades behovet av långsiktiga satsningar på sjöfarts-FoI.

Studiebesöket arrangerades i samband med arrangemanget SIF Ocean där hundratals experter, forskare, entreprenörer, beslutsfattare och investerare samlades för att diskutera lösning som kan bidra till att uppnå Mål 14 av FN:s hållbarhetsmål. Under arrangemangets gång överlämnades det en rapport till Lövin som innehöll ett tiotal innovativa lösningar från olika företag.

Forskning och innovation viktigt i myndigheternas strategi för fossilfria transporter

Till år 2030 ska växthusgasutsläppen från transportsektorn ha minskat med 70 procent för att sektorn senast år 2045 ska vara helt klimatneutral. I en strategisk plan som sex myndigheter lämnat över till regeringen föreslås bland mycket annat att utreda behov av ökade statliga forskningsmedel riktade till sjöfarten och behovet av ett särskilt forsknings- och innovationsprogram för energieffektiv och fossilfri sjöfart.

I regleringsbrevet för 2016 fick Energimyndigheten i uppdrag att samordna omställningen av transportsektorn till fossilfrihet. Tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen har Energimyndigheten nu tagit fram en strategisk plan som innehåller åtgärder som ska bidra till att uppfylla Sveriges klimatpolitiska mål om att växthusgasutsläppen från transportsektorn ska minska med minst 70 procent mellan 2010 och 2030 samt målet om klimatneutralitet senast 2045.

– För att ha en möjlighet att nå de uppsatta målen krävs lösningar som vi inte har idag, exempelvis i form av ny teknik, nya transportbeteenden, nya bränslen, nya material och här kommer forskning och innovation att spela en avgörande roll, säger Lighthouse verksamhetschef Åsa Burman.

Mer forskning och kunskap krävs
Under rubriken ”Forskning och samverkan för en fossilfri sjöfart” skriver myndigheterna:

”Det finns en rad tekniska, operationella och strukturella åtgärder som kan vidtas ihop med förnybara drivmedel för att minska sjöfartens energianvändning och för att möjliggöra sjöfartens övergång till fossilfrihet. Det krävs dock mer forskning och kunskap för att skapa nya lösningar och för att förstå hur åtgärderna fungerar i kombination med varandra. En översyn av hur de statliga forskningsmedlen till sjöfarten kan inriktas och anpassas för att tydligare styra mot fossilfrihet bör därför genomföras, där ställning tas till om medlen till forskning som rör energieffektivisering och fossilfri sjöfart bör öka och samlas i ett särskilt forsknings- och innovationsprogram. För att forskningen och kunskapen hos offentliga och privata aktörer ska komma marknaden till del och implementeras på bred front är samverkan mellan och inom sjöfartsnäringen viktig. Fortsatt finansiering av befintliga och potentiella samarbetsplattformar är viktigt för att stärka samarbetet mellan och inom sjöfartsnäringen, offentliga aktörer och akademi.”

– Ur Lighthouse och den maritima sektorns perspektiv har behovet av utökade forskningsmedel och riktade FoI-program varit tydligt under en lång tid. Det är glädjandet att myndigheterna nu tar tag i frågan även om vi hade önskat att FoI-program redan hade varit på plats, säger Åsa Burman.

Prioriterade utmaningar
I den strategiska planen har myndigheterna främst identifierat utmaningar som staten bör prioritera de närmaste två-tre åren och strategin listar en rad åtaganden och förslag under rubrikerna; samhällsplanering, ekonomiska styrmedel, administrativa styrmedel, information och kunskap, forskning och innovation, internationellt arbete samt samordning och samverkan.

Tolv åtgärder och förslag berör sjöfarten direkt, dessa är:

 • Utred hur utformning av hamnavgifter kan styras för att gynna överflyttning av gods från land till sjö samt fartyg med låg klimat- och miljöpåverkan
 • Utred möjligheter att ge investeringsstöd i form av en statlig riskavtäckningsfond, som kan användas som garanti för rederier och hamnar vid investeringar i teknik för att minska klimatpåverkan från sjöfarten
 • Utred möjligheter att skapa en CO2-fond, som helt eller delvis finansieras av näringen själv, för att stödja investeringar i teknik för att minska klimatpåverkan för sjöfarten
 • Utred investeringsstöd till ökad produktion av förnybara drivmedel
 • Utred vilka styrmedel och åtgärder som kan främja sjöfartens användning av förnybara drivmedel, här ingår även tillgängligheten till infrastruktur för förnybara drivmedel för sjöfarten
 • Förläng skattenedsättningen för landansluten el i hamn efter 2020
 • Inför skattenedsättning för landansluten el i hamn för fartyg med bruttodräktighet under 400 samt för laddning av batterier för eldrivna fartyg och för direktöverförd el till lindragna elfärjor
 • Utred hur farledsavgifter kan åstadkomma större klimat- och miljönytta genom bl.a. en differentiering av avgifterna baserad på sjöfartens klimat- och miljöpåverkan.
 • Klimatkrav inför i upphandling av vägfärjetrafiken
 • Gör en översyn av de statliga forskningsmedlen till sjöfarten och behovet av ett särskilt forsknings- och innovationsprogram för energieffektiv och fossilfri sjöfart. Översynen bör även ta ställning till om medlen till forskning för fossilfri sjöfart bör öka. Fortsatt finansiellt stöd av befintliga och potentiella samarbetsplattformar behövs för att förstärka samarbetet mellan sjöfartsnäringen, offentliga aktörer och akademi.
 • Sverige bör aktivt verka för att en internationell målsättning om att minska sjöfartens klimatpåverkan och att ytterligare internationella styrmedel skyndsamt kommer på plats
 • Driva frågan om samsyn kring index för fartygs miljö- och klimatpåverkan internationellt, i syfte att styrmedel på nationell till global nivå kan miljödifferentieras utifrån samma kriterier överallt i världen

I planen finns också förslag på att åtgärderna och förslagen följs upp kontinuerligt med hjälp av kontrollstationer och indikatorer så att insatserna kan justeras utifrån omvärldens utveckling.

Läs hela rapporten här: http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2017/strategisk-plan-for-hur…

Fakta om målen i Sveriges klimatpolitiska ramverk:
Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre än utsläppen år 1990. För att nå nettonollutsläpp får kompletterande åtgärder tillgodoräknas. Det kan exempelvis vara ökade upptag av koldioxid i skog och mark samt investeringar i andra länder.

Etappmål för 2030 och 2040 sätts för att säkerställa att det långsiktiga målet för 2045 uppnås. Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Anledningen till att inrikes flyg inte ingår i målet är att inrikes flyg ingår i EU:s utsläppshandelssystem.

Möt Lighthouse postdoktorer på KTH:s Marinteknikdagar

Den 7-8 juni håller KTH sina årliga Marinteknikdagar med studentkonferens, företagsmässa och mingel. I samband med dagarna kommer även Lighthouse postdoktorer att presentera sin forskning.

Lighthouse postdoktorprogram lanserades förra året och under vinterhalvåret har en rekryteringsprocess lett fram till att fem postdoktorer fördelade på fyra olika lärosäten har anställts.

Postdoktorerna och deras forskningsområden är:

 • Ruihu Lu – Marin teknik med inriktning vindassisterad framdrivning av handelsfartyg (Chalmers)
 • Michael Tanko – Waterborne Urban Mobility (KTH)
 • Carl Sandberg – Maritime science with emphasis on leadership and sustainable working life in shipping (Linnéuniversitetet)
 • Anastasia Christodoulou – Efterfrågeaspekter på RoRo-sjöfart (Göteborgs Universitet, Handelshögskolan)
 • Marta Gonzalez-Aregall – Miljöstyrande avgiftssystem och incitamentsstrukturer för hamnar (Göteborgs Universitet, Handelshögskolan)

Under året kommer postdoktorerna att presenteras närmare på Lighthouse hemsida men första chansen att träffa dem blir i Stockholm.

Preliminärt program för Marinteknikdagarna

7 June:
09.15 High speed craft
11.00 Lightweight structures
13.30 Design
15.30 Future research by Lighthouse postdocs
17.30 Maritime Expo

8 June:
09.15 The new and the novel
11.00 Applied aero & hydromechanics
​13.30 Experimental studies
15.30 Underwater technology
17.30 Conference Dinner

Plats: Oscars Backe 14 sal E3 (Mitt emot biblioteket, ingång vid Borggården)Related content: 

Enklare regler för sjöfarten föreslås

Det ska bli enklare att registrera mindre skepp och lättare att föra över skepp som köpts i utlandet. Det är två av åtgärderna som regeringen vill införa för att underlätta för sjöfarten.

– Regeringen vill utveckla den svenska sjöfarten. Det handlar både om jobben, transporteffektiviteten och klimatet. De regelförenklingar som nu föreslås i lagrådsremissen är ytterligare en bit i regeringens arbete för att främja sjöfarten, säger infrastrukturminister Anna Johansson i regeringens pressmeddelande.

 • I lagrådsremissen föreslås att registreringen av mindre skepp förenklas. Genom att storleksmåtten för indelningen av fartyg i skepp och båtar ändras så att fartyg bara kommer att räknas som skepp om deras skrovlängd är över 24 meter. I dag gäller att ett skepp ska ha en längd på minst 12 meter och en bredd på minst 4 meter. Detta innebär att pantsättningen av skepp genom pantbrev och inteckningar bara kommer gälla de lite större fartygen som fortfarande kommer att klassas som skepp. Detta underlättar ägande och användande av mindre fartyg i de maritima näringarna.
 • Registreringsskyldigheten för båtar utökas till att inte bara omfatta båtar som används i vissa yrkesmässiga syften utan även andra båtar, men då bara om skrovlängden är 15-24 meter.
 • Regeringen föreslår också att det införs en möjlighet till en villkorad tillfällig registrering i fartygsregistret för att underlätta överföringen av skepp som köpts i utlandet och ett utländskt fartygsregister kräver registrering i Sverige innan slutlig avregistrering kan ske i det gamla hemlandet.
 • Den otidsenliga rätten till särskiljande skeppsnamn avvecklas också eftersom skepp i dag identifieras genom sitt så kallade IMO-nummer från FN:s sjöfartsorganisation.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2018.

Att genomföra förenklingar för sjöfarten är en av flera aktiviteter som pågår i det sjöfartsdelen av regeringens maritima strategi. Regeringen vill stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft och arbetar för en överflyttning av gods från väg till sjöfart.

Call for abstracts: Shipping and the environment 2017

Shipping and the environment är en internationell konferens om sjöfarts miljöpåverkan och dess betydelse inom politik, havsplanering och sjöfartssektorn. Konferensen organiseras gemensamt av Bonusprojektet SHEBA och av International Surface Ocean – Lower Atmosphere Study (SOLAS).

Konferensen accepterar abstracts till och med den 11 juni 2017. Mer information finns i PDF-dokumentet nedan eller på konferensens webbplats: http://shipping-and-the-environment-2017.ivl.se/2.4a88670a1596305e782462…

Attachments: 

shipping_and_environment_2nd_announcment_final2.pdf

Många belönade av Sveriges Sjömanshus

Ute till havs får fartygens besättningar ofta lita till sig själva för att lösa de problem som uppstår. Och uppfinningsrikedomen hos svenska sjömän råder det ingen brist på. 

Sedan 1977 har stiftelsen Sveriges Sjömanshus delat ut belöningar till sjömän som gjort insatser för att förbättra arbetsförhållanden och fritid till sjöss. Vid årets belöningshögtid som hölls hos Svenska Sjöräddningssällskapet i Göteborg delades 40 belöningar och priser ut, med en sammanlagd prispeng på över en halv miljon kronor.

Belöningshögtiden inleddes med en genomgång av forskning som Sveriges Sjömanshus stödjer och bland annat presenterades en rapport från SSPA om hur rätt ljus ombord ger mer utvilad besättning. Andra forskningsprojekt kommer presenteras längre fram på Lighthouse hemsida.

Kreativa lösningar
Bland pristagarna och lösningarna varvas både avancerade tekniska innovationer med betydligt enklare men likafullt effektiva lösningar. Exempelvis hade man på M/S Cinderella problem med att serveringsvagnar även i lättare sjöhävning kom i rullning. Men genom att montera elektromagneter som höll fast vagnarna när de inte behövdes fick reparatören Bengt Björklund ordning på problemet och belönades av Stiftelsen.

Ett annat problem som besättningen på M/T Fox Luna brottades med var att ankaret, när det drogs upp, lätt kunde hamna fel i klyset. Enda åtgärden var att hissa ankaret upp och ner och hoppas att det skulle vrida sig rätt. Men genom att modifiera ankarstocken och svetsa fast stora rundjärn kunde matros Anders Listerberg få ankaret att vrida sig rätt av sig själv. Den smarta lösningen kan mycket väl fungera på andra fartyg med liknande problem.

Stiftelsen idrottsbelöning gavs till matros André Filipowics som varit verksam inom sjömansidrotten sedan 1996. Besättningen ombord M/S Stena Spirit belönades för sin rådiga hantering av en lastbilsbrand på bildäck tre och kusinerna Henrik och Daniel Pettersson (bilden) fick pris för att ha räddat livet på två personer som kantrat med en liten båt.

Hedersbelöning för långvarigt arbete
Stiftelsen delade även ut en hedersbelöning till Svenska Sjöräddningssällskapets avgående verkställande direktör Rolf Westerström för sitt arbete för SRSS. Under Rolf ledning har SRSS ökat från 19 000 medlemmar till 110 000 och SRSS har fått en avgörande och inflytande betydelse inom internationell sjöräddning.

Under Bokmässan i Göteborg kommer Stiftelsen dela ut sitt Litteraturpris som i år går till journalisten Linda Sundgren som är redaktör för SAN-nytt och förra året debuterade som skönlitterär författare med deckaren Ondska utan ånger.

Mer utförligt om varje belöning finns att läsa i Stiftelsens belöningsfolder här. http://www.sjomanshus.se/beloningsfolder/

Internationell konferens om hamnar och hamnstäder på gång

Ports and Port-Cities – Post 2030 är en internationell konferens med Lighthouse som medarrangör som kommer sätta ljuset på de utmaningar och möjligheteter framtidens hamnar och hanmnstäder står inför. Konferens hålls i Malmö 6-8 November.

Konferensen Ports and Port-cities – Post 2030 är ett samarbete mellan World Maritime University (WMU), Region Skåne, Malmö stad, Lighthouse, Resilient Region Association, Svenskt Marintekniskt forum och Sveriges hamnar. Konferensen kommer ge inspiration och vägledning för industri, beslutsfattare och forskare inom en mängd olika områden. Konferensen stödjer FN:s globala hållbarhetsmål, i synnerhet mål 9 om hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Läs mer och registrera dig på konferensen hemsida Port2030.com.

Attachments: 

Save the date flyer, Port2030

Almedalsprogrammet börjar ta form

Den maritima näringen skapar nya företag och jobb! Det är budskapet som samlar den maritima sektorn på den Maritima Mötesplatsen under årets Almedalsvecka. Adressen är liksom tidigare år Gotlandsbolagets trädgård på Hamngatan 1 i Visby.

Lighthouse är med i den grupp som arrangerar den Maritima mötesplatsen, tillsammans med Maritimt Forum, Svensk Sjöfart, Sveriges Skeppsmäklareförening, Svenskt Marintekniskt forum samt Sveriges Hamnar. Under huvudtemat konkurrenskraftiga maritima näringar planeras fyra gemensamma lunchseminarier.

Måndag den 3 juli: Klimatutmaningen
Tisdag den 4 juli: Svensk export
Onsdag den 5 juli: Persontransporter
Torsdag den 6 juli: Blå näring

På mötesplatsen kommer även andra maritima aktörer att arrangera seminarier. Håll utkik på Lighthouse hemsida och på Maritimt Forum för senaste nytt om Almedalsveckan.

M2, ny sjöfartsinstitution på Chalmers

Från den 1 maj har Chalmers institution för Sjöfart och marin teknik slagits samman med institutionen för Tillämpad mekanik. Den nya institutionen heter Mekanik och maritima vetenskaper / Mechanics and Maritime Sciences.

Justeringen är en del i ett större förändringsarbete som pågår för att ytterligare utveckla kvaliteten i alla delar av Chalmers verksamhet och numera består Chalmers av 13 institutioner. Fyra nya institutioner bildas genom att åtta går samman parvis, några förstärks med en eller flera avdelningar medan många till största delen är oförändrade. En ny institution bildas som innehåller biblioteket plus två avdelningar. Tillämpad IT upphör att vara institution vid Chalmers.

– Nu skapar vi mer jämnstora och ekonomiskt robusta institutioner, som därigenom har större möjligheter att utveckla olika ämnesområden och som är bättre rustade för framtida utmaningar. Genom likvärdiga förutsättningar och gemensamma arbetssätt kommer vi att kunna använda Chalmers resurser mer effektivt. Målet är att lägga en långsiktigt stabil grund för att Chalmers ska kunna ta nationellt och internationellt ledarskap i våra vetenskapliga områden, säger Chalmers rektor Stefan Bengtsson.

Den nya institutionen Mekanik och maritima vetenskaper har förkortningen M2 och just nu pågår rekryteringen av en prefekt till M2. För närvarande är Agneta Hillemyr tillförordnad prefekt. På engelska får institutionen namnet Mechanics and Maritime Sciences.

Se mer om alla nya institutioner på Chalmers hemsida: http://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Ny-organisation-fran-1-maj.aspx

Ove Eriksson tillförordnad generaldirektör för Sjöfartsverket

Regeringen har utsett Ove Eriksson till tillförordnad generaldirektör och chef för Sjöfartsverket. Då nuvarande generaldirektör Ann-Catrine Zetterdahls förordnande löper ut den sista april tillträder Ove Eriksson sin befattning den 1 maj 2017.

– Jag är mycket glad och hedrad att regeringen ger mig detta förtroende. Jag skall  göra mitt yttersta för att föra Sjöfartsverkets viktiga strategiska inriktningar vidare tillsammans med alla kompetenta medarbetare som finns i vår organisation, säger Ove Eriksson.

NYHETSBREV

Missa inte vårt nyhetsbrev så att du kan hålla dig uppdaterad så fort det kommer något nytt.

OM LIGHTHOUSE

© LIGHTHOUSE.NU
Publisher: Åsa Burman
info@lighthouse.nu

Integritetspolicy / dataskyddspolicy

POSTADRESS

Chalmers tekniska högskola AB
Lighthouse
412 96 Göteborg, Sweden

BESÖKSADRESS

Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3A
Göteborg


Lighthouse är en neutral samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom den maritima sektorn.