Månad: februari 2017

Karina Linnér tror stenhårt på den maritima sektorn

SMTF, Svenskt marintekniskt forum, närmar sig 100 medlemsföretag och är på väg att gå in i det statliga forskningsinstitutet RISE för att kunna fortsätta utvecklas. Karina Linnér själv lämnar dock SMTF i februari efter fyra och ett halvt år som vd. Vi passade på att prata med henne vid hennes sista medlemsmöte.

– De företag vi representerar mår väldigt bra. De är jätteduktiga och kompetenta och vi har precis genomfört en studie som visar att våra företag under 15 års tid haft en genomsnittlig årlig omsättningsökning på 7 procent. Det är fullständigt extraordinärt och man tjänar pengar också, säger Karina Linner, som lämnar VD-posten på SMTF efter fyra och ett halvt år. 

Vilka utmaningar ser du framåt?

– Marknaden kommer inte försvinna, sjöfarten kommer att öka och det hänvisas i den nationella maritima strategin till en siffra på 430 procents ökning fram till år 2050. Men däremot så ser jag handelshinder som den största utmaningen just nu. Där kan jag nämna Kina som är en väldigt viktig nybyggnadsmarknad och vi är lite osäkra på hur handeln med Kina kommer att fungera framöver. Hemmamarknaden kan beskrivas som att företagen har väldigt bra kontakter med de svenska redarna och man hjälps åt med produktutveckling, företagen får testa sina produkter tillsammans med svenska redare. Svenska redare har ett jättebra renommé internationellt och det betyder väldigt mycket för våra företag att man har någon av de duktiga svenska redarna i sin referenslista, men de stora volymerna säljs inte i Sverige, utan globalt till andra länder och andra redare.

Hur stor är medvetenheten bland politiker och makthavare om den verksamhet SMTF:s medlemmar står för?

– Jag tror att det fram till nyligen inte varit så stor medvetenhet om detta, men jag kan nämna att bara medlemsföretagen i SMTF omsätter 40 miljarder kronor på den maritima marknaden, för mig känns det som jättemycket. Men det finns ingen SNI-beskrivning som heter marintekniskt företag utan det benämns verkstadsföretag eller IT eller annan SNI-beteckning så det finns egentligen inget samlat begrepp. Men i arbetet med den maritima strategin tror jag det blev väldigt tydligt att vår industri är viktig.

Vart är den svenska sjöfarten på väg?

– Jag tror jättemycket på sjöfarten, ökning med 430 procent till år 2050, jag tror jättemycket på de svenska redarna och svenska redare ligger långt fram teknologiskt och i miljömedvetenhet. Jag tror stenhårt på svensk sjöfart.

Nu lämnar du vd-posten, vad händer nu?

– Hela mitt liv har jag jobbat mycket och rest mycket. Jag har kommit till den insikten att det är så mycket mer jag vill göra i mitt liv än att bara jobba och resa. Jag ska fortsätta resa men det ska vara semestrar. Jag ska börja med att ta några månader ledigt och sen får jag se vad jag gör. Jag har registrerat ett konsultföretag så får vi se om någon är intresserad av mina tjänster och att jag känner att jag kan bidra, säger Karina Linnér.

SMTF på väg att bli en del av RISE

Svenskt Marintekniskt Forum föreslås bli ett nätverk inom statliga forskningsinstitutet RISE. Beslut om ett ingående i RISE kommer tas upp på SMTF:s årsmöte i vår.

För SMTF:s del innebär det att föreningsformen upphör men SMTF kommer fortsatt vara ett medlemsbaserat nätverk och aktiviteterna ska utgå från medlemmarnas behov och intressen. SMTF kommer behålla sin logga, hemsida och inriktningen på verksamheten kommer inte väsentligt förändras. Men RISE blir värdorganisation och juridisk person och de som skriver avtal med finansiärer och projekt. STMF:s personal får sina anställningar placerade hos RISE.

Bakgrunden till förändringen är att SMTF har svårt att utveckla sin verksamhet vidare i nuvarande form enligt SMTF:s styrelse. VD:n Karina Linnér skriver:

”Vi har generös finansiering från det offentliga men dessvärre räcker det inte till. Vi ser inte hur vi skall kunna fortsätta att utvecklas i nuvarande skepnad. Vi vill heller inte höja medlemsavgiften. Sedan något år tillbaka har vi funderat på att i någon form samverka med en större organisation vars verksamhet kompletterar vår och med vilken vi kan dela och samordna resurser. Vi har diskuterat detta med några olika organisationer och vi har funnit en som enligt min mening kompletterar SMTF perfekt, nämligen RISE”

– Personalen som kommer med från SMTF har en fantastiskt bakgrund och skulle kunna utnyttja sin kompetens ännu mer istället för att behöva syssla med uppgifter som ligger lite vid sidan av, säger Kerstin Hindrum från RISE.

– Vitsen är att vi ska kunna utnyttja våra styrkor och funktioner på ett bättre sätt men bibehålla den här medlemsstrukturen. Jag tror man kan göra det här till något verkligt innovativt om man vill sälja in utomlands hur duktiga vi är, fortsätter Kerstin Hindrum.

SMTF håller dessutom på att rekrytera ersättare till avågende vd:n Karina Linnér.

Läs mer hos SMTF.

Vattnet – det outforskade stadsrummet?

Den 9 februari arrangerade CLOSER och Lighthouse, tillsammans med projekten EMMA och NÖKS, en seminariedag om regionala och lokala vattenvägar på Norra Latin i Stockholm. Det märktes tydligt att ämnet är högaktuellt och platserna till seminariet tog snabbt slut med över 100 anmälda. Förväntningarna från deltagarna på plats var höga och många ville få överblick över vad som redan görs i olika projekt och någon hoppades att en sådan här seminariedag skulle kunna bidra till att ”väcka regeringen”.

Inledningstalaren Joachim Glasell, Sjöfartsforum, stod för en internationell utblick i ämnet och nämnde två stora utmaningar för inre vattenvägar i Europa. Dels är det den ökade containeriseringen som är svår att hantera samt utfasningen av fossila bränslen. Idag utgör kol och petroleumprodukter en stor del av det som fraktas på vattenvägarna men detta väntas minska. Nästa stora produktslag som väntas öka framöver är stål och byggmaterial, berättade Joachim.

Björn Garberg, Sjöfartsverket, höll en presentation om regeringsuppdraget ”Analys av utvecklingspotentialen för inlands- och kustsjöfart i Sverige” som Sjöfartsverket nyligen har slutfört. Analysen visar på flera positiva aspekter, speciellt för närsjöfarten. Det finns exempelvis befintliga godsflöden som stämmer med många av landets vattenvägar, vilket innebär att förflyttningar av gods från land till sjöfart inte skulle behöva påverka flödena geografiskt i någon större utsträckning. Björn pekade även på att det finns gott om hamnar som är jämnt fördelade över landet samt att det finns mycket ledig kapacitet både i hamnarna och i farlederna. Några av utmaningarna som inlands- och kustsjöfart i Sverige har att brottas med är att sjöfarten bygger på stora godsvolymer vilket kan vara en fördel ibland men också en nackdel i vissa sammanhang. Lastbilstransporter är också ett flexiblare och snabbare transportsätt än sjöfarten, som kan erbjuda en betydligt högre frekvens.

– Det är inte alltid att transportköparnas krav och sjöfartens egenskaper matchar, sade Björn Garberg.

Seminariedagen fortsatte med ett föredrag av Johan Isaksson, Transportstyrelsen, som berättade om deras projekt för att ta fram nya nationella föreskrifter för inlandssjöfart (Projekt Nationella Föreskrifter – PNF). Grundprincipen i de nya föreskrifterna är att det ska finnas få regler och att dessa ska vara övergripande samt att det ska finnas tillgång till ett stort stödmaterial för beslut.

– Funktionsbaserade regler, som de nya är, ger ökade möjligheter till innovativa lösningar och utveckling av ny teknik, sade Johan Isaksson.

Eftermiddagen bestod av en projektkavalkad fylld av presentationer av regionala och lokala projekt för gods- och persontransporter på vatten. Bland annat presenterades EMMA- och NÖKS-projekten, två projekt som påminner om varandra i sak men som tar fokus på två olika geografiska områden; EMMA vänder sig mot Östersjöregionen med projektmedlemmar som Polen, Tyskland och Litauen medan NÖKS fokuserar på närsjöfart i Öresund-Kattegatt-Skagerack.

Vinnovaprojekten DenCity och Urban WaterTruck presenterades och Viktor Daun från SSPA, som representerade DenCity, pratade om urbana vattenvägsleveranser med fokus på Frihamnen i Göteborg.

– Vattnet är det outforskade stadsrummet, sade han.

Lighthouse har under 2016 initierat en förstudie med titeln Vattenvägen – den intermodala pusselbiten. Förstudien, som presenterades under seminariet av Karl Garme, KTH, undersöker vattenvägen som transportresurs och illustrerar hur de svenska inre vattenvägarna kan användas för lokala och regionala godstransporter.

Text: Hanna Timring / CLOSER

De projekt som presenterades under dagen var:
• Avlasta stadens vägtransporter genom godsstrategi – Märta Brolinson, Stockholms stad
• DenCity – urbana vattenvägsleveranser – Viktor Daun, SSPA 
• EMMA-Enhancing freight mobility and logistics – Per-Erik Holmberg, Business Manager, Viktoria Swedish ICT
• NÖKS – Närsjöfart i Öresund, Kattegatt och Skagerrak – Christian Finnsgård, SSPA
• Urban WaterTruck – Björn Södahl, Södahl & Partners AB
• Gods på Göta Älv och Vänern – Göran Lidström, VD Vänerhamn AB och Carina Gullberg, kommunalråd i Gullspångs kommun samt styrelseledamot Vänersamarbetet & Vänerhamn
• Pråmcontainrar på Göta älv från Göteborg till Vänersborg – Johan Lantz, Avatar Logistics
• Vattenvägen – den intermodala pusselbiten till resurseffektiva regional- och tätortstransporter – Karl Garme, KTH
• Färjerederiets nya miljövänliga lösningar – Anders Werner, rederichef, Färjerederiet
• Emission Free Waterways –  fossilfri sjöfart med biohybrider – Andreas Westergren, CEO, Eurofeeder Shipping AB
• Vattenvägen 365 – persontransporter på vatten – Susanna Kihl, Vattenbussen

Related content: 

Ny Lighthouse-rapport: Vattenvägen – den intermodala pusselbiten

Unik demovisning av containertransport längs Göta Älv

Den 7 mars visar bolaget Avatar Logistics hur man skulle kunna frakta containrar längs Göta Älv istället för på väg mellan Göteborg och Vänersborg. Demoprojektet är det första i Sverige.

Det talas mycket om inre vattenvägar i Sverige just nu. Frågan är högaktuell, vi på Lighthouse har gjort en förstudie  om inre vattenvägar, Sjöfartsverket har avslutat sitt regeringsuppdrag om potentialen för inre vattenvägar, det var ett självklart ämne under Transportforum i januari och över 100 personer deltog på seminaret om lokal och regional sjöfart som Lighthouse var med och arrangerade i Stockholm i februari.

Det pågår en mängd projekt för att testa och utveckla potentialen för inre vattenvägar och ett av projekten går nu in i en ny fas med verkliga demotester. Det är företaget Avatar Logistics som ägs av bolagen Erik Thun AB, Ahlmarks Lines AB och VT Group Ltd som ska köra cointanertrafik med hjälp av pråm mellan Göteborg och Vänersborg.

Avatar Logistics skriver:

Ett pråmfartyg anpassat för Göta Älv/Trollhätte kanal kan lasta ett 50-tal containrar och logistikupplägget öppnar nya möjligheter för transportköpare i regionen. Pråmfartygets kapacitet motsvarar ett stort antal lastbilstransporter som idag trafikerar det hårt belastade vägnätet.

Pråmtrafik är en självklarhet i region- och citylogistiken i många länder i Europa, men här i Sverige har vi ännu inte inkluderat den EU-klassade inlandssjöfarten i godslogistiken. Inlandssjöfarten är energi- och miljöeffektiv, säker, tillförlitlig och lyfter transporter från väg- och järnvägsnätet. Göta Älv/ Trollhätte kanal in i Vänern och Södertälje kanal in i Mälaren är inre vattenvägar klassade för pråmtrafik. Inlandssjöfart i dessa områden innebär stora möjligheter för ett mer miljöeffektivt och robust, svenskt transportsystem.

Den 7 mars visar Avatar upp sitt demoprojekt i Vänersborgs Hamn. Se PDF nedan för program och info om hur man anmäler sig.

Attachments: 

Program och inbjudan till Avatar Logistics demoprojekt.

Related content: 

VTI får fortsatt uppdrag att kartlägga sjö- och luftfartens kostnader

Regeringen har gett Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) fortsatt uppdrag att ta fram och uppdatera kunskapsunderlag om sjö- och luftfartens samhällsekonomiska kostnader. Genom uppdraget ska kunskap om sjöfartens samhällsekonomiska kostnader tas fram.

Från VTI:s pressmeddelande:

Regeringsbeslutet till VTI är en fortsättning på ett tidigare uppdrag (N2015/533/TS). Uppdraget omfattar fortsättningsvis alla trafikslag i de delar där behovet finns, men fokus ligger inom sjö- och luftfart. VTI-forskarna ska uppdatera kunskapsunderlag och ta fram siffror för bland annat kostnader för olyckor, trängsel, buller, luftföroreningar och klimatpåverkan. Uppdraget ska även inkludera en analys av de samhällsekonomiska konsekvenserna, inklusive konsekvenser för klimat och miljö, av att internalisera de externa kostnaderna.

– Rättvis och effektiv prissättning av transporter kräver fortsatt arbete. Kontinuerlig forskning och data behövs för att grundligt belysa transporternas samhällsekonomiska kostnader, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

VTI ska delredovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 1 november 2017 och slutredovisa den 1 november 2018.

För mer detaljer: http://www.regeringen.se/contentassets/7c7c21f027c24150aaaafcdcf5fe968d/…

Svensk Sjöfart får ny vd

Rikard Engström blir ny vd för redareföreningen Svensk Sjöfart.

Efter drygt tre år som VD för föreningen har Pia Berglund, av familjeskäl, beslutat sig för att gå ner i tid och därmed lämna VD-posten. Ny VD från och med den 16 juni blir Rikard Engström idag vice VD i föreningen. Pia kommer att arbeta kvar i föreningen och tar rollen som vice VD vid samma datum.

Styrelsen är nöjd med föreningens utveckling, med nuvarande VD:s prestation och ser fram emot att arbeta med att stärka Svensk Sjöfarts konkurrenskraft under nya ledningens ansvar. Att behålla nuvarande ledningsteam har varit en prioriterad fråga för styrelsen. 

Till Sjöfartstidningen säger Pia Berglund:

Av familjeskäl har jag beslutat mig för att gå ner i tid och därmed lämna vd-posten. Nu känner jag mig ganska klar åtminstone med de interna förändringarna och då känner jag att det finns möjlighet för mig att trappa ner lite grann i tid. Vi har fört en dialog med styrelsen om hur det ska gå till och kommit fram till den här lösningen.

Rikard Engström säger:

Målet är att det inte ska märkas speciellt mycket utåt. Motorn i föreningens arbete kommer även fortsättningsvis att utgöras av de experter vi har som på olika sätt arbetar med sjöfartens förutsättningar, tillgänglighet och hållbarhet. Pia fortsätter, vi byter förstås en del uppgifter med varandra, men vi kommer att fortsätta arbeta som ett team på samma sätt som vi gjort hittills. Vi har kompetenser inom olika områden och vi är båda övertygade om att vi kompletterar varandra bra.

Kartläggning av nordisk sjöfartsFoI

Syftet med denna rapport är att kartlägga pågående forskning, innovation, utveckling och
demonstration (FIUD) inom sjöfartsområdet och att analysera potentialen för en ökad
samverkan mellan Sverige och övriga nordiska länder (med fokus på Sverige, Finland, Danmark,
Norge) avseende forskning, innovation, utveckling och demonstration (FIUD) inom
sjöfartsområdet. Kartläggning och analys utgår från Lighthouse tio prioriterade områden där
svenska aktörer har starka intressen och stor kompetens. De prioriterade områden är följande:

Alternativ energi för fartygs framdrivning och energiförsörjning

 • Avancerade maritima operationer
 • Energieffektivisering inom den maritima sektorn
 • Hållbart arbetsliv inom sjöfarten
 • Incitamentsdriven omställning till en hållbar sjöfart
 • Innovativa fartygskoncept och farkostteknik
 • Integrerade transportsystem och affärsmodeller
 • Maritim informatik
 • Sjösäkerhet
 • Värdering och minimering av sjöfartens klimat-, miljö- och hälsoeffekter

Sammanfattningen ger en översikt över följande:

Kapitel 2. Allmänt om sjöfarten i Sverige, Norge, Danmark och FinlandKapitel 3. Huvudsakliga inriktningar – utförare

Kapitel 4. Finansiering sjöfarts-FIUD

Kapitel 5. Nordisk sjöfarts-FIUD inom EU

Kapitel 6. Analys kring möjliga samverkansområden

Kapitel 7. Slutsatser

Läs rapporten

Ny Lighthouse-rapport: Vattenvägen – den intermodala pusselbiten

Transportsystemet behöver utvecklas för både gods och passagerare. Konkreta problem är utsläpp och annan miljöpåverkan, trängsel på vägnätet, delvis också på spår, och i kollektivtrafiken. Dessutom råder det osäkerhet kring transportsystemets sårbarhet och resilience. I en ny förstudie initierad av Lighthouse undersöks vattenvägen som transportresurs.

I EU och i Sverige uttrycks ett allt större intresse för vilka möjligheter vattenvägarna kan erbjuda. Ofta uttrycks en principiell vilja att helt sonika flytta transporter från väg till köl eller järnväg. Förstudien frågar hur det låter sig göras och hur man bedömer om det är vettigt. Inledningsvis illustreras hur de svenska inre vattenvägarna kan användas för lokala och regionala godstransporter. Värden identifieras som potentiellt kan realiseras till nyttor. Till exempel, ökad framkomlighet och bättre markanvändning i urbana miljöer, minskad belastning på väg och järnvägsnät, redundanta transportvägar, lägre systemsårbarhet, systemflexibilitet, energieffektivitet och lågt buller.

Samtidigt står det klart att fartygens utsläpp av kväveoxider och partiklar behöver minskas. Tekniskt finns också frågetecken kring vinterförhållanden och miljöriskbedömning samt behov av att utveckla gränsytorna till väg- och järnväg vilket kan handla om omlastning och tillgänglighet till kajer och hamnar.

Studien visar att modellstrukturer kring logistik och samhällsekonomiska kalkyler är väl uppbyggda men med stora osäkerheter och svagheter när det gäller inre och urbana vattenvägar. Dessutom fokuserar modellerna på bedömningen av infrastrukturinvesteringar (de lägre stegen i Trafikverkets fyrstegsprincip, bygg om och bygg nytt) men metoder och verktyg saknas för att bedöma åtgärder som riktar sig mot de två första stegen tänk om och optimera dit tillexempel genvägar eller politiska styrmedel hör.

Avslutningsvis lyfts utvecklingsmöjligheter fram. Det handlar om teknik, drift och infrastruktur men också om utveckling av de modeller och analysverktyg som behövs för att ge samhällsplanerare och transportköpare bra beslutsunderlag.

Ladda ner rapporten här (PDF)

Karl Garme, KTH presenterar rapporten:

Related content: 

Läs mer om förstudien och ladda ner rapporten här.

Video: Regionala och lokala vattenvägar – har Sverige flyt?

Här kan du se seminariet: Regionala och lokala vattenvägar – har Sverige flyt? Seminariet är uppdelat i tre olika videofiler.

Förmiddagspasset

https://embed.bambuser.com/broadcast/6628437

Eftermiddag del 1

https://embed.bambuser.com/broadcast/6628646

Eftermiddag del 2

https://embed.bambuser.com/broadcast/6629003

Program

10.00 Inledning och välkomna 

Inland Waterways – potential och barriärer i ett internationellt perspektiv – Joachim Glassell, VD, Sjöfartsforum

Potentialen för inlands- och kustsjöfart i Sverige– resultat från Sjöfartsverkets regeringsuppdrag – Björn Garberg, Sjöfartsverket

Regelverk för inlandssjöfart – var står vi och vart vill vi? – Tove Jangland, Johan Isaksson, Transportstyrelsen

11.30 Mingellunch 

12.30 Regionala och lokala projekt – gods och persontransporter på vatten

 • Avlasta stadens vägtransporter genom godsstrategi – Märta Brolinson, Stockholms stad
 • DenCity – urbana vattenvägsleveranser – Viktor Daun, SSPA 
 • EMMA-Enhancing freight mobility and logistics – Per-Erik Holmberg, Business Manager, Viktoria Swedish ICT
 • NÖKS – Närsjöfart i Öresund, Kattegatt och Skagerrak – Christian Finnsgård, SSPA
 • Urban WaterTruck – Björn Södahl, Södahl & Partners AB
 • Cargo on river Göta Älv and lake Vänern – Carina Gullberg, kommunalråd i Gullspångs
  kommun, styrelseledamot Vänersamarbetet & Vänerhamn, Göran Lidström VD Vänerhamn
 • Pråmcontainrar på Göta älv från Göteborg till Vänersborg – Johan Lantz, Avatar Logistics
 • Förbifart Stockholm – Bengt Niklasson, Trafikverket

14.00 Kaffe 

14.15 Framtidens gröna transporter är blå – hur får vi inlandssjöfarten att bli ännu miljövänligare? 

 • Vattenvägen – den intermodala pusselbiten till resurseffektiva regional- och tätortstransporter – Karl Garme, KTH
 • Färjerederiets nya miljövänliga lösningar – Anders Werner, rederichef, Färjerederiet
 • Emission Free Waterways –  fossilfri sjöfart med biohybrider – Andreas Westergren, CEO, Eurofeeder Shipping AB
 • Vattenvägen 365 – persontransporter på vatten – Susanna Kihl, Vattenbussen

Paneldiskussion: Vilken roll vill vi att lokala och regionala sjötransporter i Sverige har 2030? 
Björn Garberg, Sjöfartsverket
Märta Brolinson, Stockholm stad
Björn Södahl, Göteborgs stad
Johan Lantz, Avatar Logistics

16.00 Slut

NYHETSBREV

Missa inte vårt nyhetsbrev så att du kan hålla dig uppdaterad så fort det kommer något nytt.

OM LIGHTHOUSE

© LIGHTHOUSE.NU
Publisher: Åsa Burman
info@lighthouse.nu

Integritetspolicy / dataskyddspolicy

POSTADRESS

Chalmers tekniska högskola AB
Lighthouse
412 96 Göteborg, Sweden

BESÖKSADRESS

Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3A
Göteborg


Lighthouse är en neutral samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom den maritima sektorn.