Månad: december 2016

Säkrare sjöfart genom tillämpad ergonomi inom fartygsdesign

Det är viktigt att ha besättningen i åtanke när nya fartyg designas. Om fartygsdesignen inte är optimerad för besättningen och deras arbete kan både säkerheten och fartygets effektivitet påverkas. Det skriver PhD Steven Mallam, Institutionen för sjöfart och marin teknik vid Chalmers tekniska högskola, i sin nyligen presenterade doktorsavhandling.

Steven Mallam har undersökt och identifierat strategier som underlättar genomförandet av användarcentrerade designlösningar när nya fartyg utvecklas och som i slutändan kan optimera arbetsmiljön för besättningen ombord. Mallam konstaterar att dagens skeppsbyggnad prioriterar tekniska aspekter, konstruktionskostnader och övergripande operativa effektivet medan frågor om den mänskliga faktorn och detaljer kring arbetsmiljöns utformning ofta förbises. Samtidigt visar forskning att otillräcklig design leder till fler mänskliga misstag och olyckor inom sjöfarten. Något som visar vikten av användarcentrerad design. 

Huvudsyftet med Steven Mallams avhandling har varit att bättre förstå hur ergonomlösningar och dess implementeringar kan integreras i fartygsdesign och skeppsbyggnad. Mallam argumenterar för att konstruktionen och utformningen av ett fartygs arbetsmiljö påverkar hur besättningen ombord utför sina arbetsuppgifter och det behöver man ha i åtanke tidigt, under ett fartygs konceptutveckling.

Resultat från Mallams forskning har använts för att utveckla nya skräddarsydda metoder och verktyg för att integrera ergonomi i skeppsbyggnad. Ett visuellt datorprogram som kallas E-SET, (Ergonomic Ship Evaluation Tool) har tagits fram för att fungera som en virtuell mötesplattform och ett visualiseringsverktyg för att underlätta kommunikationsprocesser mellan tvärvetenskapliga intressenter. Programmet är också särskilt inriktat på att ge ergonomer och besättning en större möjlighet att vara med och bidra under ett fartygs utveckling.

Mallam skriver i sin avhandling att förbättrade konstruktionslösningar kan åstadkommas genom att bättre utnyttja besättningens kunskap och erfarenhet. Men det krävs en attitydförändring för att ergonomi och användarcentrerad design ska få genomslag inom sjöfartsindustrin. Det behövs framgångsrika föregångare inom industrin som kan bidra till främja och tillämpa ergonomi inom fartygsdesign.

För mer information, läs Steven Mallams avhandling “Distributed Participatory Design in Multidisciplinary Engineering Projects: Investigating a Sustainable Approach for Ship Design & Construction”.

Lighthouse förstudier för 2017 presenterade

Positionering av fordon ombord Roro-fartyg, gröna sjötransporter, förbättrade prestandaprognoser och sjöfartens miljöprestanda. Det är frågor Lighthouse kommer lägga extra kraft på under 2017 och som presenterades under Lighthouse Workshop.

Som en del i arbetet för en hållbar maritim sektor initierar och koordinerar Lighthouse relevant forskning och innovation som utgår från industrin och samhällets behov. Det sker bland annat genom olika förstudier som Lighthouse driver. Inför 2017 har Lighthouse programkommitté och styrelse beslutat om fyra nya förstudier.

– Det känns väldigt spännande. De rör viktiga områden som speglar bredden i den maritima sektorn. Förstudierna har ett antal inledande parter men det finns utrymme för fler aktörer att engagera sig. Kontakta oss så hjälper vi till, säger Lighthouse verksamhetschef Åsa Burman.

Förstudierna ska:

 • Bidra till att uppnå Lighthouse vision om en konkurrenskraftig, hållbar och säker maritim sektor med god arbetsmiljö 
 • Bidra till att uppnå Lighthouse mål om väsentligt ökad forskningsfinansiering till den maritima sektorn 
 • Öka samarbetet mellan parter i Lighthouse programkommitté och inom Lighthouse nätverk 
 • Ge ett tydligt och konkret resultat som är till gagn för Lighthouse verksamhet och partners i form av ett större projekt, program eller större ansökan 
 • Engagera nya externa aktörer 

Positionering av fordon ombord RoRo-fartyg 
Att lasta ett RoRo-fartyg är en komplex uppgift och industrin har efterlyst ett system som kan automatisera insamlandet av fordonspositionsdata och som kan registrera fordonen ombord på fartygen. Ett sådant system skulle kunna ge ett snabbare arbetsflöde och genom att systemet vet var exempelvis gasdrivna eller batteridrivna fordon står skulle även eventuell brandbekämpning ombord ett fartyg förbättras. Tack vare positions- och fordonsuppgifter kan också fartygets stabilitet optimeras vid lastning. Målet med förstudien är att identifiera ett möjligt koncept för att kunna positionera fordon ombord på RoRo-fartyg. 
Inledande parter: Viktoria Swedish ICT, Wallenius Wilhelmsen Logistics, Stena Teknik 
Prioriterat område: Maritim informatik • Sjösäkerhet 

Grön sjötransport – förutsättningar för konceptet “grön frakt”-tjänster på sjön 
Inom flera sektorer har klimatneutrala transporter utvecklats och marknadsförts genom att införa andra systemsynsätt. Det övergripande målet med förstudien är att initiera en marknadsdriven introduktion av klimatneutrala bränslen inom sjöfarten. Förstudien ska klargöra tekniska, praktiska, ekonomiska och marknadsmässiga aspekter som är relevanta för den maritima sektorn och dess kunder och ge kunskap om hur man skulle kunna introducera andelar av klimatneutrala bränslen i befintligt tonnage. 
Inledande parter: IVL – Svenska Miljöinstitutet, Handelshögskolan i Göteborg 
Prioriterade områden: Integrerade transportsystem och affärsmodeller • Värdering och minimering av sjöfartens klimat, miljö- och hälsoeffekter • Alternativ energi för fartygs framdrivning och energiförsörjning 

Beräkning av transportarbete och emissioner i MRV 
EU:s system, Monitoring, Reporting, Verifying (MRV), innebär att fartyg som rör sig i vattnen runt EU skall redovisa CO2-emissioner och transportarbete. Förstudien ska svara på hur MRV-data ska kunna användas av den maritima sektorn för beräkningar av miljöprestanda för sjöfart. Förstudiens övergripande mål är att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och ge en ökad förståelse för branschens utmaningar kring MRV. 
Inledande parter: IVL – Svenska Miljöinstitutet, Chalmers 
Prioriterade områden: Värdering och minimering av sjöfartens klimat, miljö- och hälsoeffekter • Incitamentsdriven omställning till en hållbar sjöfart 

Förbättrade prestandaprognoser och driftsoptimering av fartyg 
När nya fartyg ska byggas finns behov av att utvärdera designer och jämföra olika koncept. Nuvarande metoder att förutsäga fartygs prestanda behöver förbättras för att möta nya krav. Lösningen är utveckling av hybridmetoder där experiment och datorsimuleringar kombineras för att säkerställa trovärdiga prognoser. Dessutom behöver fartyget designas för att bli energieffektivt i vågor och olika lastkonditioner. Förstudien ska formulera ett forskningsförslag som på sikt ska leda till förbättrade testmetoder för att förutsäga fartygs prestanda. 
Inledande parter: SSPA, Chalmers, KTH, Stena 
Prioriterat område: Innovativa fartygskoncept och farkostteknik 

UPPDATERA Video – Lighthouse Workshop 2016

Here you can see the video from Lighthouse Workshop 2016.

Part 1 of 2

https://embed.bambuser.com/broadcast/6567174

Part 2 of 2

https://embed.bambuser.com/broadcast/6567597

Programme:

09.00 Coffe and registration
09.30 Report from Lighthouse pre-studies 2016
– Autonomous safety on vessels – Robert Rylander, Viktoria Swedish ICT
– The waterway – the intermodal piece to resource efficient regional and urban transport – Karl Garme, KTH
– Dynamic design of ships – Peter Grundevik, SSPA
– Reducing emissions from shipping: the role of ports, Carl Sj;berger, Chalmers
– Sustainability classification for vessels – Karin Andersson, Chalmers
– Release of Lighthouse pre-studies 2017, Åsa Burman, Lighthouse

10.40 Coffee break
11.00 Panel discussion – the way to a sustainable, safe and competitive maritime sector
Mats Englund, Application Manager, Alfa Laval
Rikard Engström, Vice president, Swedish Shipowner´s Association
Harry Robertsson, technical director, Stena Teknik
Mikael Castanius, Directtor, Ports of Sweden

11.40 Visions of future shipping
Egil Hystad, General Manager, Market Innovation, Wärtsilä

12.00 Lunch
13.00 Workshop – research and innovation in the years ahead
During the workshop, led by Lighthouse programme committee, you will be given the opportunity to deepen and broaden your network, discuss with others in the sector about challenges and needs, and discuss concrete topics for the future

17.00 Ending

Moderator: Pernilla Warberg

Stort intresse för smarta fartyg

Ett 80-tal personer från ett flertal länder besökte Lighthousesemiariet, Autonomous vessels – a higher degree of autonomy for increased safety. Nu fortsätter arbetet för en svensk satsning på smarta fartyg.

Seminariet  täckte såväl affärsmodeller för autonom sjöfart som människans roll ombord det framtida smarta fartyget. Och seminariet uppmärksammades även utanför den maritima världen av såväl nationella TV 4 Nyheterna som Sveriges Radio P4 Göteborg.

– Det är väldigt positivt att vi får fokus på den här frågan. Det har varit ett väldigt intressant seminarium som gett många nya kontakter och jag tror vi definitivt har kommit ett steg närmare en svensk satsning på det här området, säger Åsa Burman, verksamhetschef Lighthouse.

Lighthouse har gjort en förstudie om smarta fartyg och autonom säkerhet och nu samlat industri, akademi och samhälle. Vad blir nästa steg? 
– Nästa steg blir att försöka söka finansiering för ett större projekt för att göra tester i simulatorer och ombord på fartyg. Vi kommer att träffa aktörer från Finland och Norge i januari och i början på februari.

Vad är målet?
– Ett viktigt mål är att öka säkerheten och effektiviteten inom sjöfarten med utgångspunkt i fartygets egna system. Vi kan likna det med hur ett fordon själv till exempel kan bromsa eller väja. I slutändan handlar det om att skapa en konkurrenskraftig, hållbar och säker maritim näring, säger Åsa Burman.

Related content: 

TV 4 Nyheterna om smarta fartyg

TV 4 Nyheterna träffade både Lighthouse verksamhetschef Åsa Burman och forskaren Robert Rylande från Victoria Swedish ICT för att prata om smarta fartyg och vårt initiativ för autnom säkerhet. Se inslaget här.

Ny%20teknik%20%C3%B6ppnar%20f%C3%B6r%20svensk%20varvsindustri

Lighthouse seminarium i Sveriges Radio

Sveriges Radio, P4 Göteborg med en daglig räckvidd på omkring 200 000 lyssnare besökte Lighthouse seminarium, Autonomous vessels – a higher degree of autonomy for increased safety.

P4 Göteborg intervjuade Robert Rylander från Victoria Swedish ICT och Rikard Engström från Svensk Sjöfart. Här är ett kort ljudklipp från ena intervjun.

Video from the seminar about autonomous vessels

Here you can see our seminar on Autonomous vessels – a higher degree of autonomy for increased safety. 

Part 1 of 3 – from morning to lunch

https://embed.bambuser.com/broadcast/6554847

Part 2 of 3 – afternoon

https://embed.bambuser.com/broadcast/6555029

Part 3 of 3 – afternoon continuing

https://embed.bambuser.com/broadcast/6555176

Programme

09.00 Coffe and registration

10.00 Welcome and introduction -why a higher degree of autonomy for increased safety? – Åsa Burman, Director, Lighthouse

Autonomous vehicles – challenges, possibilities and trends  – Azra Habibovic, senior researcher, Viktoria Swedish ICT

Autonomous safety on vessels – an international overview – Robert Rylander, researcher, Viktoria Swedish ICT and project leader for Lighthouse project on higher degree of autonomy for increased safety

Autonomous safety on vessels – a potential positioning for Swedish shipping industry – Per Stefenson, Marine Standards Advisor, Stena Teknik, Martti Simojoki, Marine Super Intendent, Wallenius

Digital Data Stream: The foundational technology for autonomous ships – Richard Watson, Professor, University of Georgia and Viktoria Swedish ICT

12.00 Lunch

13.00 Presentations on legal, business, operational and technical aspects on higher degree of autonomy for increased safety

Theme: Legal 

Cyber-enabled ships: Implications and risks of the use of shipboard digital technology – Anders Höfnell, Lloyds Register

Safety and Regulations for European Unmanned Maritime Systems – Magnus Örnfelt, Project leader, FMV (Swedish Defence Materiel Administration)

Theme: Business

RESEARCH ON AUTONOMOUS SHIPPING TRANSITION – AAWA and other autonomous development in Finland – Jouni Saarni, Turku School of Economics

So much potential – why the industry need autonomous transformation – Marcus Ejdersten, Director of strategic marketing,MacGregor

Theme: Operational

On the road towards an unmanned bridge: Do we want monitoring or navigating navigators? – Thomas Porathe, Professor, Interaction Design, NTNU

Theme: Technical and information

Safety Qualification of an Autonomous Ship Prototype for Sea Trials – Eetu Heikkilä, VTT Technical Researach Centre of Finland

Technical aspects for remote operated vessels – control loop, sensors, and remote control – Jens-Olof Lindh, Saab Kockums and Robert Rylander, Viktoria Swedish ICT

A navigation equipment maker’s perspective – Timo Kostiainen, Head of R&D, Furuno

Flameranger – Technical solutions for automatic fire system – Mattias Eggert, Unifire AB

Panel discussion: What is the next steps for autonomy in shipping? 

 • Azra Habibovic
 • Anders Höfnell
 • Thomas Porathe
 • Jouni Saarni
 • Martti Simojoki
 • Per Stefenson
 • Magnus Örnfelt

Panel discussion led by Mikael Hägg, Viktoria Swedish ICT, and Åsa Burman, Lighthouse

16.30 End of conference

16.30-18.00 Afterconference with drinks and snacks

Dynamisk dimensionering av fartyg

I utvecklingen mot effektivare transporter, energisnål operation och minskad miljöpåverkan tenderar skroven att bli större än tidigare samtidigt som det finns en strävan att optimera konstruktionen mot lättare, bränslesnålare fartyg. Detta får som följd att det finns ett stort behov av ökad förståelse kring hur olika krav och lösningar påverkar hela den komplexa fartygskonstruktionsbilden. Hur ska framtidens skrovkonstruktioner klara kraven på hållfasthet, sjöegenskaper, miljökrav och säkerhet?

Klar: December 2016
Utförande parter: SSPA, Chalmers
Deltagare: Stena Teknik

Läs rapporten

Vill du veta mer?

Jonny Nisbet
jonny.nisbet@sspa.se

NYHETSBREV

Missa inte vårt nyhetsbrev så att du kan hålla dig uppdaterad så fort det kommer något nytt.

OM LIGHTHOUSE

© LIGHTHOUSE.NU
Publisher: Åsa Burman
info@lighthouse.nu

Integritetspolicy / dataskyddspolicy

POSTADRESS

Chalmers tekniska högskola AB
Lighthouse
412 96 Göteborg, Sweden

BESÖKSADRESS

Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3A
Göteborg


Lighthouse är en neutral samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom den maritima sektorn.