Månad: augusti 2016

Dags för dialogmöte om inlands- och kustsjöfart

Sjöfartsverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera utvecklingspotentialen för inlands- och kustsjöfart i Sverige. Nu i september får branschen chans att komma med inspel i projektet.

Att se över förutsättningarna för kust- och inlandssjöfart är del av regeringens politik för att stärka sjöfartens konkurrenskraft. En ökad andel gods med sjöfart kan avlasta både väg och järnväg och bidra till ett hållbarare transportsystem. Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet i december.

Projektet genomförs i nära samarbete med Trafikverket och i dialog med bland annat Transportstyrelsen samt olika representanter från branschen.

13/9 i Stockholm och 20/9 i Göteborg hålls branschråd/dialogmöte med information om projektet och möjlighet för näringen att komma med inspel.

Related content: 

Läs mer hos Sjöfartsverket

Konsekvenser av kvävekontrollområde för sjöfarten ska utredas

Svenska Regeringen har gett myndigheten Trafikanalys i uppdrag att i samråd med Transportstyrelsen utreda konsekvenserna för svensk industri av ett införande av ett så kallat kvävekontrollområde NECA (Nitrogen Oxides Emission Control Area) i Östersjön och Nordsjön. Detta med anledning av att FN:s sjöfartsorganisation IMO just nu studerar hur kvävekontrollområdet skulle kunna genomföras.

Regeringen skriver i sitt pressmeddelande:

I utredningen ska särskild hänsyn tas till företagens konkurrenskraft både vad gäller företag verksamma inom sjöfartsnäringen och svensk industri i övrigt. Tidigare analyser av hälso-, klimat-och miljöeffekter av ett införande av kvävekontrollområde ska sammanfattas.

-Regeringen ser att sjöfarten i Sverige har en stor potential att öka sin andel av godstransporterna. Sjöfarten har en viktig roll för att stärka industrin och exporten i Sverige. Samtidigt är det viktigt att sjöfarten minskar sina utsläpp av både växthusgaser och luftföroreningar och bidrar till omställningen av transportsektorn, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

En delredovisning ska lämnas senast den 30 september 2016 och en slutredovisning ska ske senast den 31 mars 2017.

NYHETSBREV

Missa inte vårt nyhetsbrev så att du kan hålla dig uppdaterad så fort det kommer något nytt.

OM LIGHTHOUSE

© LIGHTHOUSE.NU
Publisher: Åsa Burman
info@lighthouse.nu

Integritetspolicy / dataskyddspolicy

POSTADRESS

Chalmers tekniska högskola AB
Lighthouse
412 96 Göteborg, Sweden

BESÖKSADRESS

Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3A
Göteborg


Lighthouse är en neutral samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom den maritima sektorn.